190/2009

Given i Helsingfors den 27 mars 2009

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och jordbruksskiften och om de förutsättningar för beviljande av stöd som gäller deras yttre och inre gränser

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 30 mars 2007 om bas- och jordbruksskiften och om de förutsättningar för beviljande av stöd som gäller deras yttre och inre gränser (329/2007) 1 §, 2 § 2 punkten, 4 §, 5 § 3 mom. samt 7 § 1 mom. som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på de förutsättningar för beviljande av stöd som gäller de yttre och inre gränserna för bas- och jordbruksskiften i fråga om följande stödsystem och stöd:

1) stödsystemen enligt avdelning III och avsnitt 2, 3 och 5 i avdelning IV i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003,

2) stödsystemet enligt kapitel 5 i avdelning IV i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001,

3) stöd som avses i kapitel V och VI i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar, vilka ingår i det horisontella program för utveckling av landsbygden på det finländska fastlandet 2000―2006 som godkänts av Europeiska gemenskapernas kommission, och stöd som avses i artiklarna 37 och 39 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), vilka ingår i det program för utveckling av landsbygden på det finländska fastlandet 2007―2013 som godkänts av Europeiska gemenskapernas kommission,

4) de stöd för växtproduktion som avses i 9 § och de stöd som avses i 10 a § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001).

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


2) jordbruksskifte ett enhetligt område som hör till ett basskifte och på vilket odlas en växtart för ett speciellt syfte, som skötts icke odlad eller som används för andra syften,


4 §
Fastställande av gränsen för ett basskifte

Gränsen för ett basskifte går längs kanten av åkerarealen, om basskiftet avgränsas av ett vattendrag, en väg, en skog, en gräns för äganderätt, en gräns för ett produktionsområde, en gårdsstödsegenskap, en kommungräns eller en annan motsvarande gräns.

5 §
Godkännande av ett kantdike som en del av arealen av ett basskifte och ett jordbruksskifte

Med avvikelse från vad som bestäms i 2 mom. kan det godkännas att en dikesren som uppfyller villkoren i jord- och skogsbruksministeriets förordning om minimikrav för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som anknyter till tvärvillkoren (189/2009), en dikesren som uppfyller villkoren för miljöstöd för jordbruket, en i genomsnitt högst tre meter bred skyddsremsa, ett annat område som uppfyller villkoren för miljöstöd, eller en sådan odlingsteknisk vändteg som finns längs ett vattendrag eller ett kantdike som klassificerats som utfallsdike utgör en del av den stödberättigande arealen av ett basskifte och ett jordbruksskifte. Odlingstekniska vändtegar kan dock inte godkännas som en del av ovan nämnda areal om det är fråga om odling av stråsäd, oljeväxter eller proteingrödor.

7 §
Utelämnande av områden med träd och buskar

Träd och buskar ska inte räknas till arealen av ett basskifte. De ska dock inte utelämnas om det är fråga om ett sådant jordbruksskifte som uppfyller stödvillkoren för permanent betesmark som avses i 10 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om minimikrav för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som anknyter till tvärvillkoren.Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 27 mars 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.