181/2009

Given i Helsingfors den 26 mars 2009

Statsrådets förordning om ändring av 19 a § i förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras 19 a § i förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet av den 6 november 1998 (806/1998), sådan den lyder i förordning 1266/2005, som följer:

19 a §
Beräkning av antal studerande och avlagda examina vid yrkeshögskolor

Antalet studerande vid en yrkeshögskola som utgör grunden för beräkningen av finansieringen är det överenskomna antalet studerande per utbildningsområde, separat för yrkespedagogisk lärarexamen, som avses i 8 § 2 mom. i yrkeshögskolelagen (351/2003).

Antalet avlagda examina som utgör grunden för beräkningen av finansieringen avser det genomsnittliga antalet för de yrkeshögskole- och högre yrkeshögskoleexamina som avlagts under de två år som föregår fastställandet av priset per enhet adderat med det genomsnittliga antalet utexaminerade som avlagt yrkespedagogiska lärarstudier. Antalet avlagda examina inom kultur, teknik och kommunikation samt naturbruk och miljöområdet multipliceras med 4 och antalet avlagda examina inom det humanistiska och pedagogiska området, det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området, det naturvetenskapliga området, social-, hälso- och idrottsområdet samt turism-, kosthålls- och ekonomibranschen multipliceras med 3,5.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Förordningen tillämpas första gången då priserna per enhet fastställs för år 2010.

Åtgärder som verkställighten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 26 mars 2009

Undervisningsminister
Henna Virkkunen

Regeringsråd
Marjatta Lindqvist

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.