175/2009

Given i Helsingfors den 27 mars 2009

Lag om ändring av lagen om försäkringskassor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 27 november 1992 om försäkringskassor (1164/1992) 1 § 1 mom., 3 § 12 och 13 punkten samt 111 § 1 mom. 2 punkten,

av dem 3 § 12 och 13 punkten sådana de lyder i lag 392/2006 och 111 § 1 mom. 2 punkten sådan den lyder i lag 84/1999, samt

fogas till 3 §, sådan den lyder i lag 287/2000 och i nämnda lag 392/2006, en ny 14 punkt och till lagen nya 83 s och 83 t § som följer:

1 §

En försäkringskassa är en försäkringsanstalt som, utan att bedriva affärsmässig försäkringsverksamhet, inom sin verksamhetssektor beviljar

1) ålders-, invalid-, arbetslöshets-, familje- och deltidspensioner,

2) ersättning till följd av dödsfall, sjukdom, lyte eller skada,

3) ersättning i syfte att förebygga sjukdom eller arbetsoförmåga eller för kostnaderna för rehabilitering som avser att förbättra arbets- och förvärvsförmågan,

4) begravningshjälp,

5) frivilliga tilläggsförmåner som avses i lagen om premiebaserade tilläggspensionsarrangemang vid pensionsstiftelser och pensionskassor (173/2009),

6) andra förmåner som kan anses falla inom social personförsäkring.


3 §

I denna lag avses med


12) koncern en koncern enligt aktiebolagslagen (624/2006),

13) borgen proprieborgen som borgensmannen ställt för en skuldförbindelse,

14) biometrisk risk en risk som hör samman med dödsfall, arbetsoförmåga och förväntad livslängd.

7 kap.

Försäkringspremier, ansvarsskuld och verksamhetskapital

83 s §

Om en pensionskassa som bedriver frivillig tilläggspensionsverksamhet står för åtagandet att täcka en biometrisk risk eller garanterar en viss avkastning för placeringsverksamheten eller en viss nivå på förmånerna, ska pensionskassan utöver den försäkringstekniska ansvarsskulden ständigt ha en tillräcklig kapitalbas som säkerhetskapital.

Kapitalbasen ska återspegla typen av risk och tillgångarnas sammansättning i samtliga tilläggspensionsarrangemang. De tillgångar som hör till kapitalbasen får inte vara bundna vid förutsebara ansvarsförbindelser.

Vid beräkning av minimibeloppet av kapitalbasen enligt denna paragraf gäller det som i 11 kap. 1 §, 2 § 3―6 punkten, 5 § 1, 2, 5 och 7―9 punkten, 6 §, 12 § 1 mom., 13, 14 och 16 § i försäkringsbolagslagen (521/2008) bestäms om beräkning av livförsäkringsbolagets verksamhetskapital och om verksamhetskapitalets minimibelopp. Grundfonden och garantikapitalet hänförs också till pensionskassans kapitalbas.

Vid beräkning av en pensionskassas kapitalbas enligt denna paragraf beaktas kassans avgivna återförsäkring till fullt belopp som en post som sänker kravet på kapitalbasen.

Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om

1) vilka poster som ska hänföras till eller dras av från kapitalbasen,

2) hur de beräkningar som gäller uppfyllandet av kraven på kapitalbasen ska göras och när beräkningarna ska översändas.

83 t §

Om en pensionskassa står för åtagandet att täcka en biometrisk risk eller garanterar en viss avkastning på placeringsverksamheten eller en viss nivå på förmånerna enligt 83 s §, ska inte 83 a § 1 mom. eller 76 § i denna lag tillämpas på tilläggspensionsarrangemanget.

111 §

En försäkringskassa skall träda i likvidation och upplösas


2) om bokslutet visar underskott eller om ett eventuellt garantikapital eller en eventuell grundfond underskrider det i kassans stadgar fastställda beloppet och om underskottet inte har täckts eller garantikapitalet eller grundfonden inte har höjts till fullt belopp under de två följande räkenskapsperioderna, eller om det blir uppenbart att en pensionskassa inte i fråga om ett premiebaserat tilläggspensionsarrangemang uppfyller kraven i 3 kap. i lagen om premiebaserade tilläggspensionsarrangemang vid pensionsstiftelser och pensionskassor,Denna lag träder i kraft den 1 april 2009.

I det fall att en pensionskassa inte utövar gränsöverskridande verksamhet, tillämpas 83 s § om den kapitalbas som krävs av pensionskassor inte förrän från och med den 23 september 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 152/2008
ShUB 3/2009
RSv 8/2009
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG (32003L0041); EUT Nro L 235, 23.9.2003, s. 10―21

Helsingfors den 27 mars 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.