174/2009

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfros den 27 mars 2009

Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 29 december 1995 om pensionsstiftelser (1774/1995) 1§, 2 § 1 mom. 12 och 13 punkten, 7 § 1 mom., 8 §, 78 § 1 mom. 2 punkten och 102 § 5 mom.,

av dem 1 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 391/2006 och 1116/2006, 2 § 1 mom. 12 och 13 punkten sådana de lyder i nämnda lag 391/2006 samt 8 § och 102 § 5 mom. sådana de lyder i lag 421/2003, samt

fogas till 2 § 1 mom., sådant det lyder i lag 288/2000 och i nämnda lag 391/2006, en ny 14 punkt och till lagen nya 48 e och 48 f § som följer:

1 §

Denna lag tillämpas på pensionsstiftelser som grundats av arbetsgivare samt utgör försäkrings- och pensionsanstalter som utan att bedriva affärsmässig försäkringsverksamhet beviljar de personer som hör till dess verksamhetskrets och dessa personers förmånstagare pensioner och med dem jämförbara andra förmåner som kan anses höra till social personförsäkringsverksamhet.

Lagen tillämpas också på pensionsstiftelser som tillhandahåller sådana frivilliga tilläggsförmåner som avses i lagen om premiebaserade tilläggspensionsarrangemang vid pensionsstiftelser och pensionskassor (173/2009).

På en pensionsstiftelse som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (395/2006) tillämpas bestämmelserna i denna lag, om inte något annat följer av nämnda lag.

Vad som med stöd av denna lag gäller en A-pensionsstiftelse och en AB-pensionsstiftelses A-avdelning tillämpas på motsvarande sätt på en EES-tilläggspensionsstiftelse, om inte något annat föreskrivs i 13 a kap.

Bestämmelserna i 46 § 2 och 4―10 mom. samt 46 a och 47 b―47 j § tillämpas inte på en B-pensionsstiftelse och inte heller på en AB-pensionsstiftelses B-avdelning. Bestämmelserna i 46 § 3 mom. tillämpas på en B-pensionsstiftelse och på en AB-pensionsstiftelses B-avdelning bara när pensionsansvaret beräknas.

2 §

I denna lag avses med


12) koncern en koncern enligt aktiebolagslagen (624/2006),

13) borgen properieborgen som borgensmannen ställt för en skuldförbindelse,

14) biometrisk risk en risk som hör samman med dödsfall, arbetsoförmåga eller förväntad livslängd.


7 §

En pensionsstiftelse kan grundas av en arbetsgivare. Arbetsgivaren kan vara en fysisk eller juridisk person. En pensionsstiftelse för ett premiebaserat tilläggspensionsarrangemang kan även grundas av de försäkrade och arbetsgivaren gemensamt.


8 §

En stiftelseurkund ska upprättas över grundandet. Den ska dateras och undertecknas av stiftarna.

Stiftelseurkunden ska innehålla en plan för den tilltänkta verksamheten (verksamhetsplan) och ett förslag till stadgar för stiftelsen och i den ska även anges

1) stiftarnas namn, medborgarskap, bostadsort och postadress,

2) det grundkapital som tillfaller stiftelsen vid dess grundande.

6 kap.

Pensionsansvaret och täckandet av det samt verksamhetskapitalet

48 e §

Om en pensionsstiftelse som bedriver frivillig tilläggspensionsverksamhet står för åtagandet att täcka en biometrisk risk eller garanterar en viss avkastning på placeringsverksamheten eller en viss nivå på förmånerna, ska pensionsstiftelsen utöver pensionsansvaret ständigt ha en tillräcklig kapitalbas som säkerhetskapital.

Kapitalbasen ska återspegla typen av risk och tillgångarnas sammansättning i samtliga tilläggspensionsarrangemang. De tillgångar som hör till kapitalbasen får inte vara bundna vid förutsebara ansvarsförbindelser.

Vid beräkning av minimibeloppet av kapitalbasen enligt denna paragraf iakttas det som i 11 kap. 1 §, 2 § 3―6 punkten, 5 § 1, 2, 5 och 7―9 punkten, 6 §, 12 § 1 mom., 13, 14 och 16 § i försäkringsbolagslagen (521/2008) bestäms om beräkning av livförsäkringsbolagets verksamhetskapital och om verksamhetskapitalets minimibelopp.

Vid beräkning av en pensionsstiftelses kapitalbas enligt denna paragraf beaktas stiftelsens avgivna återförsäkring till fullt belopp som en post som sänker kravet på kapitalbasen.

Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om

1) vilka poster som ska hänföras till eller dras av från kapitalbasen,

2) hur de beräkningar som gäller uppfyllandet av kraven på kapitalbasen ska göras och när beräkningarna ska översändas.

48 f §

Om en pensionsstiftelse står för åtagandet att täcka en biometrisk risk eller garanterar en viss avkastning på placeringsverksamheten eller en viss nivå på förmånerna enligt 48 e §, ska inte 45 § 2 eller 5 mom. i denna lag tillämpas på tilläggspensionsarrangemanget.

78 §

En pensionsstiftelse skall träda i likvidation och upplösas, om


2) det blir uppenbart att pensionsstiftelsen inte längre uppfyller kraven i 6 kap. i denna lag eller, när det gäller ett premiebaserat tilläggspensionsarrangemang, kraven i 3 kap. i lagen om premiebaserade tilläggspensionsarrangemang vid pensionsstiftelser och pensionskassor, eller


102 §

Bestämmelserna i 3 mom. tillämpas inte, om överlåtelsen av en del av försäkringsverksamheten gäller endast en enskild person som hör till pensionsstiftelsens verksamhetskrets och Finansinspektionen har gett sitt samtycke till den.Denna lag träder i kraft den 1 april 2009.

I det fall att en pensionsstiftelse inte utövar gränsöverskridande verksamhet, tillämpas 48 e § om den kapitalbas som krävs av pensionsstiftelser inte förrän från och med den 23 september 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 152/2008
ShUB 3/2009
RSv 8/2009
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG (32003L0041); EUT Nro L 235, 23.9.2003, s. 10―21

Helsingfors den 27 mars 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.