172/2009

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 13 mars 2009

Kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen av den 2 augusti 1994 om transport av farliga ämnen (719/1994):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på transport av farliga ämnen på järnväg.

2 §
Definitioner

Om inget annat bestäms nedan, avses i denna förordning och bilagan till den med

1) förpackning förpackningar, IBC-behållare och storförpackningar som har godkänts för transport av farliga ämnen,

2) tank cisternvagnar, avmonterbara tankar, batterivagnar, MEG-containrar, UN-tankar och tankcontainrar.

3 §

Bilaga till förordningen

Bestämmelser om de ämnen och varor vilkas transport är tillåten endast på särskilda villkor på grund av deras farlighet, eller vilkas transport är förbjuden, finns i en bilaga.

Bilagan innehåller allmänna bestämmelser, bestämmelser om farliga ämnen och varor samt bestämmelser om transportmedel och transport.

4 §
Förvaring av handlingar som hänför sig till påvisande av förpackningars och tankars överensstämmelse med kraven

Besiktningsorganet ska i minst tio år förvara i bilaga till denna förordning avsedda handlingar jämte bilagor som hänför sig till påvisande av att förpackningar och tankar stämmer överens med kraven, om inget annat föreskrivs i bestämmelserna i bilaga.

5 §
Undantag

Denna förordning tillämpas inte i sin helhet eller delvis på sådana transporter av farliga ämnen som i bilagor till denna förordning har en befrielse från tillämpningen av bestämmelserna när det är fråga om ämnets kvalitet, mängd eller förpackningssätt.

6 §
Undantag i fråga om räddningsuppgifter

Då det är fråga om brådskande räddningsuppgifter får undantag göras från bestämmelserna i denna förordning, om iakttagandet av bestämmelserna skulle försvåra räddningsverksamheten.

7 §
Undantag i enskilda fall

Säkerhetsteknikcentralen kan i fråga om andra förpackningar och tankar än sådana som används för transport av radioaktiva ämnen på ansökan i enskilda fall, på de villkor som den anser nödvändiga, bevilja undantag från bestämmelserna i bilagan till denna förordning. Likaså kan centralen på de villkor som den anser nödvändiga bevilja undantag från bestämmelserna gällande materialet på containrar som används för transport av explosiva varor.

Strålsäkerhetscentralen kan i fråga om transport av radioaktiva ämnen på ansökan i enskilda fall, på de villkor som den anser nödvändiga, bevilja undantag från bestämmelserna i bilagan till denna förordning.

Livsmedelssäkerhetsverket kan i fråga om transport av smittförande ämnen i enskilda fall, på de villkor som den anser nödvändiga, bevilja undantag från bestämmelserna i bilagorna till denna förordning.

Kommunikationsministeriet kan i andra fall än de som avses i 1―3 mom. på ansökan i enskilda fall bevilja tillstånd att avvika från bestämmelserna i denna förordning.

Undantag som avses i 1―4 mom. kan beviljas endast om det finns särskilt tvingande skäl till avvikelse eller om iakttagandet av bestämmelserna medför oskäligt stora kostnader eller avsevärd olägenhet. Medgivande av undantag förutsätter även att den säkerhet som krävs kan uppnås på något annat sätt.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.

Genom denna förordning upphävs kommunikationsministeriets förordning av den 27 mars 2002 om transport av farliga ämnen på järnväg (278/2002) jämte bilaga och ändringar.

9 §
Övergångsbestämmelser

De bestämmelser som gäller när denna förordning träder i kraft får tillämpas till den 30 juni 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG (32008L0068); EGT nr L 260, 30.9.2008, s. 13

Helsingfors den 13 mars 2009

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Överingenjör
Liisa Virtanen

Bilaga OBS! Stor storlek.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.