163/2009

Given i Helsingfors den 13 mars 2009

Lag om ändring av 11 kap. 8 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 december 2002 om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 11 kap. 8 § som följer:

11 kap.

Bestämmelser om verkställighet

8 §
Utbetalning av jämkad arbetslöshetsförmån utan beslut

I de fall som avses i 4 kap. 1 § 1―3 punkten kan det till den som har rätt till jämkad arbetslöshetsförmån på grundval av hans eller hennes ansökan utan beslut betalas jämkad arbetslöshetsförmån redan innan av arbetsgivaren bestyrkta löneuppgifter har tillställts utbetalaren.

Förskott kan få vara betalt för sammanlagt högst två jämkningsperioder. Förskott betalas inte om den post som ska betalas i förskott för en jämkningsperiod är mindre än grunddagpenningen.

Förskottet avdras från en jämkad arbetslöshetsförmån som beviljas senare och avdraget görs när förmånen betalas. Förskottet kan också betraktas som förskottsbetalning på någon annan arbetslöshetsförmån som beviljas senare. Folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassan kan då kvitta beloppet av en förmån som betalats i förskott till ett för stort belopp mot en förmån som beviljas senare.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 226/2008
ShUB 1/2009
RSv 7/2009

Helsingfors den 13 mars 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.