157/2009

Given i Helsingfors den 13 mars 2009

Lag om ändring av 2 § i lagen om tillämpning av rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 december 2004 om tillämpning av rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar (1153/2004) 2 § 2 mom. som följer:

2 §
Behörig domstol

Om det med stöd av artikel 21.3 i förordningen yrkas på fastställelse av att en dom som meddelats i en annan medlemsstat i Europeiska unionen ska erkännas eller lämnas utan erkännande i Finland, ska ärendet prövas av en domstol som avses i 10 kap. 11 § i rättegångsbalken eller, om yrkandet enbart gäller fastställelse av erkännande eller icke-erkännande av ett avgörande som gäller föräldraansvar, av en domstol som avses i 13 § i nämnda kapitel.Denna lag träder i kraft den 1 september 2009.

På ärenden som har inletts före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 70/2008
LaUB 16/2008
RSv 5/2009

Helsingfors den 13 mars 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.