156/2009

Given i Helsingfors den 13 mars 2009

Lag om ändring av 4 och 5 § i lagen om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 16 augusti 1996 om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt (619/1996) 4 och 5 § som följer:

4 §
Ansökan om verkställighet

Bestämmelser om behörig domstol i verkställighetsärenden finns i 10 kap. i rättegångsbalken.

Verkställighet av ett beslut som gäller vårdnaden om ett barn kan i stället för hos domstol sökas hos utmätningsmannen på den ort där barnet har sitt hemvist eller sin vanliga vistelseort eller där barnet uppehåller sig, om mindre än tre månader har förflutit från det vårdnadsbeslutet meddelades.

Ansökan om verkställighet ska vara skriftlig och innehålla beslutet i original eller en kopia styrkt av den myndighet som har meddelat beslutet.

5 §
Överföring av ett ärende

Utan hinder av vad som i 10 kap. 22 § i rättegångsbalken bestäms om överföring av ett ärende, kan en tingsrätt som är behörig även överföra ett ärende till en annan behörig tingsrätt, om det är uppenbart mer ändamålsenligt att ärendet handläggs där. Ärendet får inte återföras, om inte nya särskilda skäl kräver det.

Om verkställighet i enlighet med 10 kap. i rättegångsbalken har sökts hos tingsrätten på den ort där sökanden har sitt hemvist eller sin vanliga vistelseort eller hos Helsingfors tingsrätt, ska denna begära handräckning av polisen med stöd av 32 § 2 mom. i denna lag för att få reda på var barnet och sökandens motpart befinner sig. Om det då konstateras att också någon annan tingsrätt är behörig, kan ärendet överföras enligt 1 mom. i denna paragraf. Till dess ärendet har överförts ska tingsrätten dock vidta de åtgärder i ärendet som enligt denna lag ankommer på den.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2009.

På ärenden som har inletts före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 70/2008
LaUB 16/2008
RSv 5/2009

Helsingfors den 13 mars 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.