137/2009

Given i Helsingfors den 13 mars 2009

Lag om ändring av 13 § i rättshjälpslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i rättshjälpslagen av den 5 april 2002 (257/2002) 13 § 4 mom. som följer:

13 §
När rättshjälpen börjar och dess varaktighet

När en domstol med stöd av 3 kap. 2 § eller 4 kap. 8―10 § i lagen om rättegång i brottmål (689/1997) eller med stöd av 10 kap. 22 eller 24 § i rättegångsbalken överför ett ärende till en annan domstol som inte tidigare har behandlat det, förblir förordnandet för rättegångsbiträdet i ärendet i kraft, om inte den överförande domstolen beslutar något annat.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2009.

På ärenden som har inletts före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 70/2008
LaUB 16/2008
RSv 5/2009

Helsingfors den 13 mars 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.