106/2009

Given i Helsingfors den 27 februari 2009

Lag om ändring av 87 § i jaktlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i jaktlagen av den 28 juni 1993 (615/1993) 87 §, sådan den lyder i lag 314/2005, som följer:

87 §
Ersättning för skador som orsakats av vilt

Bestämmelser om ersättning för skador som orsakats av vilt finns i viltskadelagen (105/2009).


Denna lag träder i kraft den 1 december 2009.

Om en skada som avses i den 87 § som gällde när denna lag träder i kraft har inträffat den 1 januari 2009 eller därefter eller om en skogsskada har värderats den nämnda dagen eller därefter, tillämpas i stället för det nämnda lagrummet viltskadelagen på ersättning av skadan.

När ersättning söks och skador bedöms med stöd av viltskadelagen används de formulär för skadeanmälningar, värderingsinstrument, kalkyler för beräkning av ersättning för skogsskador, skadeklasser för trädslag, hjälptabeller för hjortdjursskador som skogscentralerna använder samt andra formulär och blanketter i användning som fastställts med stöd av den 87 § som gällde när denna lag träder i kraft till dess motsvarande formulär och blanketter enligt viltskadelagen har fastställts.

RP 90/2008
JsUB 13/2008
RSv 198/2008

Helsingfors den 27 februari 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.