88/2009

Given i Helsingfors den 16 februari 2009

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av förordningen om utbyte av läkemedel

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

upphävs i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 3 mars 2003 om utbyte av läkemedel (210/2003) 2 a §, sådan den lyder i förordning 86/2006, samt

ändras 1 § 1 mom. och 2 § som följer:

1 §

Priserna på utbytbara läkemedelspreparat som finns upptagna i den förteckning från Läkemedelsverket som avses i 57 c § 1 mom. i läkemedelslagen ska minst 21 dagar före den första dagen i varje kvartal meddelas Folkpensionsanstalten samt Suomen Apteekkariliitto―Finlands apotekareförbund ry och Universitetsapoteket, vilka uppdaterar prisuppgifterna om läkemedlen. Apoteken är skyldiga att byta ut ett läkemedelspreparat som en läkare har föreskrivit enbart mot ett sådant läkemedelspreparat i Läkemedelsverkets förteckning vars pris har meddelats inom utsatt tid och som är billigast eller vars prisskillnad i förhållande till det billigaste preparatet överstämmer med 57 b 1 mom. i läkemedelslagen.


2 §

Folkpensionsanstalten ska publicera en förteckning över de utbytbara läkemedelspreparat som har meddelats anstalten och över priserna på dem senast sju dagar före den första dagen i varje kvartal. Förteckningen kan också publiceras enbart i elektronisk form på Internet.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 16 februari 2009

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Regeringssekreterare
Sanna Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.