67/2009

Given i Helsingfors den 12 februari 2009

Statsrådets förordning om avgifter för depositionsbanker och hypoteksbanker för temporär statsborgen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs med stöd av 15 § 1 mom. i lagen av den 20 maj 1988 om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti (449/1988), sådan den lyder i lag 986/2001:

1 §

Denna förordning tillämpas på temporär statsborgen som Statskontoret beviljar med stöd av riksdagens samtycke av den 12 december 2008 (839/2008).

2 §

Borgensavgift tas ut som engångsavgift eller som årsavgift.

3 §

Den årsavgift som tas ut för borgen för masskuldebrevslån vars lånetid är längre än ett år men högst fem år är det marknadspris som föreskrivs i detta moment ökat med ett tillägg på 0,5 procentenheter. Marknadspriset är 0,375 procent av borgenskreditens belopp, om den som erhåller borgen har beviljats minst den näst högsta kreditvärdighetsklassen av ett internationellt kreditvärderingsföretag, och 0,43 procent av borgenskreditens belopp i annat fall.

Om borgen har beviljats för ett sådant masskuldebrevslån med säkerhet i fastighet som avses i lagen om hypoteksbanker (1240/1999), är det tillägg som avses i den första meningen i 1 mom. dock 0,25 procentenheter.

4 §

Engångsavgiften för borgen för en kredit vars lånetid är 12 månader är 0,50 procent av borgenskreditens belopp.

Engångsavgiften för borgen för en kredit med kortare lånetid än 12 månader är en tolftedel av avgiften enligt 1 mom. för varje månad som borgenskrediten är beviljad för.

5 §

De avgifter som föreskrivs ovan i 3 § och 4 § 1 mom. höjs med 0,05 procentenheter, om den bank som beviljats borgen vid ingången av den avgiftsperiod som bestäms enligt 6 § har en kapitalbas som beräknad enligt 55 § 1 mom. i kreditinstitutslagen (121/2007) eller, om det gruppbaserade kapitalkrav som avses i 76 § i den nämnda lagen tillämpas på emittenten, den konsoliderade kapitalbasen vid utgången av det kvartal som föregick avgiftsperioden understeg sju procent av summan av bankens riskvägda eller gruppbaserade tillgångar och åtaganden utanför balansräkningen.

När den förhöjning som föreskrivs i 1 mom. bestäms ska också den engångsavgift som föreskrivs i 4 § 2 mom. beaktas.

6 §

Engångsavgiften betalas den dag när borgenskrediten emitteras.

Årsavgiften betalas årsvis i förskott. Den första betalningsperioden börjar den dag när borgenskrediten emitteras.

För borgensavgift som inte betalats inom utsatt tid tas dröjsmålsränta ut i enlighet med 4 § i räntelagen (633/1982).

7 §

I fråga om krediter i annan valuta än euro beräknas kapitalets motvärde enligt den kurs som Europeiska centralbanken offentliggjort för valutan i fråga och som gällde den dag då den enligt 6 § fastställda betalningsperioden började.

8 §

Statskontoret har hand om uppbörden av borgensavgift.

Den som erhållit borgenskredit ska lämna Statskontoret och Finansinspektionen uppgifter om emitteringen av krediten samt övriga utredningar som Statskontoret och Finansinspektionen behöver.

9 §

Denna förordning träder i kraft den 13 februari 2009.

Helsingfors den 12 februari 2009

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Avdelningschef, överdirektör
Peter Nyberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.