49/2009

Given i Helsingfors den 2 februari 2009

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om Sjömanspensionskassans och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts bokslut och koncernbokslut

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 8 januari 2007 om Sjömanspensionskassans och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts bokslut och koncernbokslut (6/2007) 1 § 2 mom., 3 § 1 mom. samt 4 och 8 § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Om inte något annat bestäms i denna förordning tillämpas vid upprättandet av bokslut och koncernbokslut i Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och i Sjömanspensionskassan social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut (614/2008) (ministeriets förordning).

3 §
Undantag som gäller balansräkningens passiva

Som ansvarsskuld för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt anges den ansvarsskuld som avses i 125 § 3 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) och i fråga om Sjömanspensionskassan den ansvarsskuld som avses i 200 § i lagen om sjömanspensioner (1290/2006).


4 §
Noter angående tillämpade bokslutsprinciper

De noter som nämns i 7 § 4―13 punkten i ministeriets förordning kan utelämnas. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt får dessutom utelämna de noter som nämns i 7 § 14 punkten i ministeriets förordning.

Noterna ska innehålla

1) en utredning om principerna för uträkning av ansvarsskulden,

2) en utredning om de tillstånd till undantag för viss tid som avses i 127 § 6 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare eller de tillstånd till undantag som avses i 198 § i lagen om sjömanspensioner, undantagens inverkan på verksamhetsresultatet och den ekonomiska ställningen samt uppgift om att undantaget grundar sig på tillstånd av Finansinspektionen.

8 §
Nyckeltal som beskriver den ekonomiska utvecklingen och noter som beskriver solvensen

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt får utelämna de uppgifter som avses i 11 § 3―6 mom. och 15 § i ministeriets förordning.


Denna förordning träder i kraft den 9 februari 2009.

Denna förordning tillämpas första gången på bokslut och koncernbokslut som upprättas för år 2009.

Helsingfors den 2 februari 2009

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Försäkringsöverinspektör
Tom Strandström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.