37/2009

Given i Helsingfors den 30 januari 2009

Undervisningsministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för undervisningsministeriet

I enlighet med undervisningsministeriets beslut

upphävs i arbetsordningen av den 22 maj 2003 för undervisningsministeriet (380/2003) 12, 13 och 47 §, av dem, 12 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 647/2005 och 13 § sådan den lyder i förordning 1464/2007,

ändras 10 §, det inledande stycket av 42 § och 46 §, av dem 10 § sådan den lyder i sistnämnda förordning 1464/2007 och det inledande stycket av 42 § delvis ändrat i förordning 1171/2006, samt

fogas till 42 § i arbetsordningen, sådan den lyder i sistnämnda förordning 1171/2006, en ny 3 punkt, som följer:

10 §
Ansvarsområde

Till ansvarsområdet för kultur-, idrotts- och ungdomspolitiska avdelningen hör följande sektorer:

1) konst,

2) kultur,

3) audiovisuell kultur,

4) kulturarvet samt museiväsendet,

5) det allmänna biblioteksväsendet,

6) kulturexport,

7) statsgaranti för konstutställningar, konstnärs- och journalistpensioner

8) upphovsrätt,

9) idrott,

10) ungdomsarbete,

11) förebyggande av rasism samt främjande av goda etniska relationer i samarbete med övriga verksamhetsenheter,

12) ärenden i anslutning till penningspelbolag och penningspel med undantag av sådan ägarstyrning som avses i 14 § 1 mom. 5 punkt,

13) religionsfrihet, den evangelisk-lutherska kyrkan, den ortodoxa kyrkan och övriga religiösa samfund, det allmänna begravningsväsendet,

14) ärenden i fråga om budget, verksamhets- och ekonomiplan, resultatstyrning, författningsberedning, förvaltnings- och personalfrågor, ärenden som gäller informationssamhället, ärenden som gäller verksamhetsutrymmen och statsbidrag inom ramen för till avdelningens ansvarsområde samt internationella ärenden med undantag av sådana som i 16 § åläggs internationella sekretariatet.

Kultur-, idrotts- och ungdomspolitiska avdelningen har också till uppgift att se till de allmänna förutsättningarna för kultur, konst, idrott och ungdomsarbete inom sitt ansvarsområde.

Avdelningen delas in i enheter. Enheterna kan delas in i resultatområden. Om avdelningens interna organisation och fördelning av uppgifterna bestäms i den interna arbetsordning som fastställs av avdelningens chef.

Chef för avdelningen är en överdirektör som förordnas av ministern. Chef för en enhet och ett resultatområde är en direktör eller en annan tjänsteman som förordnas av ministern.

42 §
Ärenden som avgörs av chefen för utbildnings- och forskningspolitiska avdelningen

Chefen vid utbildnings- och forskningspolitiska avdelningen avgör förutom de ärenden som bestäms i 40 § sådana ärenden som skall avgöras vid ministeriet och som gäller


3) godkännande av forskningsinstitut avsedda i utlänningslagen (301/2004) 47 a § och att låta bli att förnya eller att återkalla godkännandet av ett forskningsinstitut i nämnda lags 47 c §.

46 §
Ärenden som avgörs av andra tjänstemän vid kultur-, idrotts- och ungdomspolitiska avdelningen

En tjänsteman vid kultur-, idrotts- och ungdomspolitiska avdelningen som ministern har förordnat avgör ärenden som gäller:

1) statens idrottsråd och användningen av anslagen för rådet,

2) delegationen för ungdomsärenden och kommissionen som bereder statsbidragen till ungdomsorganisationerna och deras användning av anslagen.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 januari 2009

Undervisningsminister
Henna Virkkunen

Kanslichef
Harri Skog

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.