4/2009

Given i Helsingfors den 7 januari 2009

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa förfaranden vid interventionsköp av spannmål

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § i lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), sådan den lyder i lag 443/2007, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas då rådets förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter verkställs på de delar som anknyter sig till kommissionens förordning (EG) nr 687/2008 om fastställande av förfarandet och villkoren för de utbetalande organens eller interventionsorganens övertagande av spannmål samt analysmetoderna för kvalitetsbestämning (nedan kommissionen förordning).

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) interventionslager ett lager i interventionsorten eller på någon annan ort som är godkänd på basis av granskning som interventionsort för spannmål,

2) interventionsort i kommissionens förordning (EG) nr 428/2008 om fastställande av interventionsorter för spannmål avsedd interventionsort,

3) leveranssköp ett förfarande där spannmålen efter att ett anbud lämnats in överförs till ett interventionslager,

4) överföringsköp ett förfarande där spannmålen efter att ett anbud lämnats in levererar till en annan silo i det interventionslager där spannmålen fanns vid anbudstillfället,

5) lokoköp ett förfarande där spannmålen köps till den silo i interventionslagret där den fanns vid anbudstillfället,

6) leveransanmälan anmälan som Lantbruksverket meddelar till anbudsgivare leveransplats och leveranstid för godkänt anbud,

7) delparti ett mindre spannmålsparti som hör till avtalspartiet och som beroende på köpsättet avses som följer:

a) spannmålsparti per leverantör (leveransköp),

b) varje silo dit erbjuden spannmål överförs (överföringsköp),

c) varje silo som anmält i anbudet (lokoköp),

8) kvalitetskontroll vid mottagningen beroende på köpsättet:

a) de bestämningar av tillstånd och kvalitet som kontrollör utförs vid lagret från spannmålslass vid mottagningen (leveransköp),

b) kontroll om kvalitetsbestämningsresultat av de lass som hör till erbjudet parti vid lagret från lagerhållarens lagerbokföring vid omtagningen (överföringsköp och lokoköp),

9) kvalitetskontroll vid omtagningen de kvalitetsbestämningar som Livsmedelsverket utförs enligt kommissionens förordning från det prov som tas från erbjudet spannmålsparti vid mottagningen,

10) övertagande av erbjuden spannmål godkännande av ett spannmålsparti som spannmål som lämpar sig för interventionslagring efter att partiet har konstaterats uppfylla kraven enligt kommissionens förordning,

11) kontrollör en tjänsteman vid Lantbruksverket eller en företrädare som auktoriserats av verket i fråga om kontroll av ett erbjudet spannmålsparti eller mottagande av spannmål till ett interventionslager.

3 §
Anbud

Ett anbud ska göras på en blankett som Lantbruksverket har fastställt. Anbudets minimimängd är 80 ton per sädesslag.

I fråga om leveransköp kan det erbjudna spannmålspartiet bestå av spannmålspartier som finns på olika lagringsställen. Erbjuden mängd får underskrida totalmängd av delpartien. Anbudsgivare får leverera spannmål från vilket som helst i anbudet nämnda lagringsställen.

Ändring eller återbud av anbudet ska göras senast en vecka före den leveranstid som nämns i leveransanmälan.

Lantbruksverket nämns den närmaste interventionsort för anbudet. Den närmaste interventionsort bestäms på basis av på vilket ort den största delen av erbjudet spannmålsparti är i lager.

4 §
Leverans av spannmålen till interventionslagret

Den kvantitet som levereras till interventionslagret får avvika från den kvantitet som anges i köpeavtalet enligt följande:

Erbjuden kvantitet (ton) tillåten avvikelse uppåt eller neråt (ton)
80―200 + - 40, minimileverans dock minst 80 ton
200―500 + - 60
500―1 000 + - 80
över 1 000 + - 120

I enskilda fall kan Lantbruksverket också tillåta avvikelser av en annan storlek, om för detta finns grundad anledning och detta inte medför oskälig olägenhet för tillsynen.

Till interventionslagret ska för varje anbud levereras minst 120 ton spannmål per dag, eller om erbjudet parti är mindre än detta, hela partiet under samma dag, om inte något annat har överenskommits med Lantbruksverket.

Spannmålen ska levereras till interventionslager under lagrets normala öppettider eller vid någon annan tidpunkt som Lantbruksverket, lagerhållaren och säljaren kommit särskilt överens om.

I fråga om leveransköp ska säljaren med varje lass som levereras till lagret sända en fraktsedel, av vilken framgår köpeavtalets nummer och till vilken del av anbudet lasset hör.

5 §
Mottagning av spannmål till interventionslager

Varje spannmålsparti som tas emot till interventionslagret ska uppfylla kvantitets- och kvalitetskraven för interventionsspannmål. Tillstånd och kvalitet kontrolleras vid mottagningskontroll (kvalitetskontroll vid mottagningen). Kvalitetskontroll vid mottagningen motsvarar inte kvalitetskontroll vid omtagningen av spannmål och därmed inte befriar säljaren från det ansvar att spannmål uppfyller de krav som uppställs för interventionsspannmål.

Kvalitetskontroll vid mottagningen utförs av en i 2 § 11 punkt avsedd kontrollör.

I fråga om leveransköp utförs mottagningskontrollen skilt för varje lass med snabbförfarande vid lagret. Felmarginal beaktas i resultaten. Varje lass ska uppfylla de krav som uppställs för interventionsspannmål.

I fråga om överföringsköp eller lokoköp utförs mottagningskontrollen med kontroll av lagerbokföring. Från lagerbokföringen ska framgå att varje lass uppfyller de krav som uppställs för interventionsspannmål.

6 §
Kvalitetsbestämning och omtagning av erbjudet spannmålsparti

Kvalitetskontroll vid mottagningen av anbudet spannmål samt mottagningen som ligger på basis av priset utförs från ett prov som tas i samband med mottagningen och som sänds till Livsmedelverket. Resultatet av kvalitetskontroll vid mottagningen avgörs om spannmål godkänns till interventionslager och hur spannmål prissättas.

I fråga om leveransköp kvalitetskontroll utförs för hela anbudet spannmål. I fråga om överföringsköp eller lokoköp kvalitetskontroll utförs per silon.

Lantbruksverket beslutar om omtagningen av erbjudet parti och prissätter det enligt kommissionens förordning.

7 §
Transportersättningar

Transportersättningar enligt kommissionens förordning betalas på basis av ersättningstabell som Lantbruksverket fastställer. Ersättningar i tabellen ska justeras varje marknadsår så att ersättningar baserar sig på medelnivå av inhemska transportkostnader. Lantbruksverket bestäms distans från de i anbudet nämnda lagringsställen till interventionsort eller interventionslsger.

8 §
Efterkontroll

Om spannmål inte övertas till lagret på grundval av kvalitetskontroll vid mottagningen, säljaren kan skriftligen begära efterkontroll hos Lantbruksverket. Livsmedelsverket utför efterkontrollen.

Om säljaren vill kontrollera kvalitetskontroll vid omtagningen, säljaren ska skriftligen begära efterkontroll hos Lantbruksverket. Vid efterkontrollen fastställs kvaliteten på det parallellprov i fråga om de kvalitetsegenskaper som säljaren begär. Efterkontrollen utförs vid ett av Livsmedelsverket oavhängigt spannmålslaboratorium som ackrediterats för att utföra handelsspannmålsanalyser.

Begäran om efterkontroll ska lämnas in till Lantbruksverket senast tio arbetsdagar från den tidpunkt då säljaren har fått veta resultatet av kvalitetskontroll vid mottagningen eller omtagningen. Resultaten av efterkontroll är slutliga.

Om vid efterkontrollen konstateras att spannmål som hade avslagit i samband med kvalitetskontroll vid omtagning uppfyller interventionskrav ska Lantbruksverket ersätta anbudsgivaren de analys- och fraktkostnader samt möjliga förlust av prisskillnaden som föranled av avslaget.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2009.

Genom denna förordning upphävs Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förfarandet vid inköp av spannmål till interventionslager (225/2003) samt jord- och skogsbruksministeriets förordning om definieringen av transportkostnader i interventionslagring av spannmål (304/2001).

Helsingfors den 7 januari 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Katri Valjakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.