3/2009

Given i Helsingfors den 2 januari 2009

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om prestationer för vilka arbetarskyddets distriktsförvaltning uppbär avgift

Enligt social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunder för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om prestationer för vilka arbetarskyddets distriktsförvaltning uppbär avgift och grunderna för dem.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka uppbärs fasta avgifter som motsvarar självkostnadsvärdet är prestationer som gäller

1) bemyndigande för asbestrivningsarbete 410 euro,

2) kompetensbrev för laddare 130 euro,

3) nytt kort för laddare 70 euro,

4) erkännande av examen för laddare som avlagts utomlands 170 euro,

5) erkännande av examen för kranförare som avlagts utomlands 170 euro,

6) erkännande av examen för dykare som avlagts utomlands 170 euro,

7) tillstånd att föra kran på en viss byggarbetsplats 170 euro, samt

8) undantagslov som arbetarskyddsdistrikten beviljar med stöd av olika författningar 300 euro.

Förhandsinspektioner av fartyg är sådana offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten och för vilka man inom tillsynen över arbetarskyddet uppbär avgifter som bestäms från fall till fall och som motsvarar prestationens självkostnadsvärde.

De avgifter som bestäms från fall till fall baserar sig på den tid som använts för arbetet.

Priset per arbetstimme är 31 euro. I avgifterna ingår dessutom specificerat de särkostnader som hänför sig till prestationen samt andelen i de gemensamma kostnaderna (4 euro per arbetstimme).

3 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Prestationer enligt 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten som arbetarskyddets distriktsförvaltning prissätter på företagsekonomiska grunder är prestationer som gäller

1) användning av personalen under tjänstetid i utbildnings-, konsult- och sakkunniguppgifter i sådana fall där skötseln av uppgifterna inte direkt anknyter till verksamheten vid arbetarskyddets distriktsförvaltning,

2) utredningar som gjorts och informationspaket som sammanställts på beställning,

3) sökande av information på beställning ur register och databaser,

4) användning av lokaler och anordningar samt ämbetsverks-, utbildnings- och kontorstjänster,

5) publikationer och elektroniska dataprodukter som helt eller delvis bekostats av arbetarskyddets distriktsförvaltning,

6) fotostatskopior och andra avskrifter,

7) publicering av meddelanden och tillkännagivanden i publikationer som ges ut av arbetarskyddets distriktsförvaltning, samt

8) andra prestationer som grundar sig på beställning.

4 §
Prissättning av prestationer enligt offentlighetslagen

Arbetarskyddsdistriktens arbetarskyddsbyråer fattar beslut om avgifter som uppbärs för att ta fram uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av en uppgift som kopia eller utskrift enligt 3 mom. i paragrafen. Arbetarskyddsbyråerna skall iaktta vad som bestäms i paragrafen.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning är i kraft från och med den 12 januari 2009 till och med den 31 december 2009.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 12 december 2006 om prestationer för vilka arbetarskyddets distriktsförvaltning uppbär avgift (1386/2006).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 2 januari 2009

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Avdelningschef
Leo Suomaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.