2/2009

Given i Helsingfors den 25 november 2008

Kommunikationsministeriets förordning om taxor för sjuktransport

I enlighet med kommunikationsministeries beslut föreskrivs med stöd av 11 § 1 mom. i lagen av den 15 februari 1991 om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991), sådant detta lagrum lyder i lag 662/1994:

1 §

Denna förordning tillämpas vid tillståndspliktig persontrafik med ambulans.

Med denna förordning fastställs de högsta tillåtna taxorna för sjuktransporter med ambulans.

Sjuktransporter definieras i förordningen om sjuktransport (565/1994).

2 §

För varje ny transport får en grundavgift på 57,70 € uppbäras. Utöver detta kan för flere än en bårpatient uppbäras en grundavgift på 28,85 € per person.

Det är tillåtet att uppbära en tilläggsavgift på högst 14,42 € för en sittande patient.

Om transportsträckan överskrider 20 kilometer, får 1,54 € uppbäras för varje påbörjad kilometer på den överskridande sträckan.

Transportsträckan beräknas från bilens stationeringsplats och tillbaka till densamma, dock på det sättet att den avgift som nämns ovan i 3 mom. inte uppbärs samtidigt för fler än en patient.

3 §

För eventuell ny sjuktransport under återfärden får avgifter enligt detta beslut uppbäras, dock endast av en patient.

Kilometerersättning får uppbäras endast för den sträckans del, som räknas vara den tilläggssträcka som föranletts av en ny sjuktransport och överskrider 20 km.

4 §

För den andra ambulanschauffören som deltar i sjuktransporten får som ersättning uppbäras en avgift på 30,72 € och för den tid som överskrider en timme får därtill uppbäras en avgift på 15,36 € för varje påbörjad halvtimme. Den andra ambulanschaufförens tid räknas från bilens avgångstid från stationeringsplatsen till transportens amkomsttid.

5 §

För oavbruten väntetid som överskrider en timme får för varje påbörjad kvarts timme uppbäras 7,68 €.

6 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009 och skall tills vidare tillämpas i hela landet, förutom på Åland.

Med denna förordning upphävs kommunikationsministeriets förordning av den 18 december 2007 om taxor för sjuktransporter (1270/2007).

Helsingfors den 25 november 2008

Kommunikationsminister
Anu Vehviläinen

Avdelningschef, överdirektör
Juhani Tervala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.