Ursprungliga författningar: 2008

750/2008
Lag om ändring av lagen om farledsavgift
749/2008
Lag om ändring av lagen om höjda avskrivningar på investeringar inom utvecklingsområdet
748/2008
Lag om ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis
747/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om arbetslöshetsförsäkringspremierna år 2009
746/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om förhöjning av vissa underhållsbidrag och underhållsstöd till följd av att levnadskostnadsindex stigit
745/2008
III tilläggsbudgeten för 2008
744/2008
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av den avgiftstabell som utgör bilaga till handels- och industriministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
743/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 2 § och bilagan i social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer samt om screening av smittsamma sjukdomar under graviditet
742/2008
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i förordningen om delegationen för företagshälsovård
741/2008
Statsrådets förordning om premieprocentsatsen för sjukförsäkringens dagpenningspremie och avgiftsprocentsatsen för arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 2009
740/2008
Lag om upphävande av 12 § i tullagen
739/2008
Lag om ändring av lagen om påförande av accis
738/2008
Lag om ändring av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
737/2008
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
736/2008
Statsrådets förordning om säkerheten vid slutförvaring av kärnavfall
735/2008
Statsrådets förordning om beredskapsarrangemang vid kärnkraftverk
734/2008
Statsrådets förordning om skyddsarrangemang vid användning av kärnenergi
733/2008
Statsrådets förordning om säkerheten vid kärnkraftverk
732/2008
Statsrådets förordning om ändring av kärnenergiförordningen
731/2008
Lag om ändring av lagen om tryckbärande anordningar
730/2008
Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av skog
729/2008
Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg
728/2008
Statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2009
727/2008
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Slovenien om utbyte och ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information
726/2008
Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om upprättande av Organisationen för internationell handelsinformation och samarbete som en mellanstatlig organisation
725/2008
Lag om ändring av 69 § i kärnenergilagen
724/2008
Lag om ändring av strafflagen
723/2008
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den internationella konventionen om bekämpande av nukleär terrorism
722/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Skogsforskningsinstitutets avgiftsbelagda prestationer
721/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
720/2008
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
719/2008
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om ändring av den mellan de nordiska länderna ingångna konventionen innehållande internationellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption och förmynderskap och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
718/2008
Lag om ändring av 52 a § i strålskyddslagen
717/2008
Lag om Tekes ― utvecklingscentralen för teknologi och innovationer
716/2008
Lag om upphävande av lagen om försök med regionfullmäktige
715/2008
Lag om upphävande av lagen om försök med samarbete inom regioner
714/2008
Lag om ändring av 4 § i lagen om förvaltning av straffverkställighet
713/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av den livslängdskoefficient som avses i 82 § i lagen om pension för arbetstagare
712/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen
711/2008
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om skogscentraler
710/2008
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomststöd
709/2008
Lag om ändring av 3 § i arbetarskyddslagen
708/2008
Lag om ändring av 4 och 6 § i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft
707/2008
Lag om ändring av arbetsavtalslagen
706/2008
Lag om ändring av lagen om studiestöd
705/2008
Skatteförvaltningens beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2008
704/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om mjölkkvoter
703/2008
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av stadgan för Internationella institutet för demokrati och fria val och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i stadgan som hör till området för lagstiftningen
702/2008
Republikens Presidents förordning om upphävande av 2 § i förordningen angående bringande i kraft av konventionen om patentsamarbete
701/2008
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om nyttighetsmodellrätt

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.