Ursprungliga författningar: 2008

800/2008
Lag om konsumentrådgivning
799/2008
Statsrådets förordning om ändring av 9 § i statsrådets förordning om strukturfonderna
798/2008
Lag om ändring av bilagorna till lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster
797/2008
Lag om ändring av bilagorna till lagen om offentlig upphandling
796/2008
Lag om arbets- och näringscentraler samt arbets- och näringsbyråer
795/2008
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om uppgifter som skall lämnas vid marknadsföring av bostäder
794/2008
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
793/2008
Statsrådet förordning om energiekonomiska understöd till föreningar
792/2008
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om systemet med utbildningskommissioner
791/2008
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i förordningen om statsandelar till kommunerna
790/2008
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringen i bilaga I till den europeiska överenskommelsen om huvudleder för internationell trafik (AGR)
789/2008
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finland och Organisationen för gemensamt försvarsmaterielsamarbete i Europa (OCCAR) om skyddande av säkerhetsklassificerad information med anknytning till OCCARs ESSOR-program och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
788/2008
Lag om ändring av 31 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
787/2008
Lag om ändring av 6 och 8 § i lagen om farledsavgift
786/2008
Lag om vissa pensionsarrangemang som gäller personalens ställning när en privat sammanslutning och stiftelser blir huvudmän för de statliga specialyrkesläroanstalterna
785/2008
Lag om ändring av 85 § i mervärdesskattelagen
784/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av i 114 § i lagen om pension för företagare avsedda procentsatser för arbetspensionsförsäkringsavgiften och i 22 § i lagen om pension för lantbruksföretagare avsedda basprocentsatser för arbetspensionsförsäkringsavgiften
783/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av de procentsatser för arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift som avses i 153 § i lagen om pension för arbetstagare
782/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som uppbärs för uppgörande av dikningsplan
781/2008
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
780/2008
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i konventionen om internationella sjöfartsorganisationen
779/2008
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget
778/2008
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å den andra, om bekämpande av bedrägerier och annan olaglig verksamhet som skadar deras finansiella intressen
777/2008
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av vall- och foderväxter
776/2008
Inrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen till tjänstemän i anställningsförhållande till gränsbevakningsväsendet
775/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävandet av jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter torsk med fartyg vars längd är över 20 meter och som seglar under finsk flagg eller är registrerade i Finland
774/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om utnyttjandet av Finlands torskkvot och särskilda tillstånd för torskfiske år 2008
773/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen av Finlands torskkvoter för år 2009
772/2008
Justitieministeriets förordning om skyddade belopp
771/2008
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i och bilagan till statsrådets förordning om EG-typgodkännande av traktorer och av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till traktorer
770/2008
Lag om ändring av 5 kap. i sjukförsäkringslagen
769/2008
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilagan 2 i jord- och skogsbruksministeriets beslut om fastställande av mätningsdirektiv
768/2008
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om användning av kranvåg vid mätning av virke och åtskiljning av partier
767/2008
Undervisningsministeriets förordning om universitetens magisterprogram
766/2008
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av 2 § i handels- och industriministeriets beslut om tryckbärande anordningar
765/2008
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av 1 § i handels- och industriministeriets beslut om tryckbärande anordningars säkerhet
764/2008
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i förordningen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering
763/2008
Lag om ändring av 4 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
762/2008
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
761/2008
Lag om ändring av 25 § i kommunindelningslagen
760/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om delområden av kommuner som räknas som skärgård i nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
759/2008
Statsrådets förordning om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning samt kompensation för strukturförändringar inom svin- och fjäderfähushållning
758/2008
Lag om ändring av 45 och 85 a § i mervärdesskattelagen
757/2008
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 16 § i och bilaga 1 till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning
756/2008
Statsrådets förordning om intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av renskötsel
755/2008
Lag om ändring av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
754/2008
Lag om europeiskt betalningsföreläggande
753/2008
Lag om europeiskt småmålsförfarande
752/2008
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Australien om social trygghet
751/2008
Lag om ändring av 40 a § i socialvårdslagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.