Ursprungliga författningar: 2008

850/2008
Lag om ändring av lagen om Finlands Bank
849/2008
Skatteförvaltningens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som ska tillämpas under år 2009
848/2008
Justitieministeriets beslut om ändring av 1 § i justitieministeriets beslut om utsökningsverkens verksamhetsställen
847/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot eller begränsning av användningen av vissa läkemedelssubstanser för djur
846/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ekologisk produktion och om märkning av och tillsyn över ekologiska produkter
845/2008
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansministeriet
844/2008
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statskontoret
843/2008
Finansministeriets förordning om ändring av förordning om magistraternas placeringsorter och enheter
842/2008
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i förordningen om moderskapsunderstöd och adoptionsbidrag
841/2008
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt samt om allmänt understöd till organisationer och sammanslutningar som främjar utrikeshandeln och företags internationalisering
840/2008
Statsrådets förordning om maximibeloppen för plikt i vissa fall
839/2008
Riksdagens beslut om beviljande av temporär statsborgen för finländska banker
838/2008
Lag om ändring av lagen om användningen av vissa internationellt skyddade beteckningar
837/2008
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 12 och 13 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av BSE hos nötkreatur
836/2008
Justitieministeriets förordning om ändring av 3 § i justitieministeriets förordning om rättegångskostnader som motparten skall dömas att ersätta i mål som avses i 21 kap. 8 c rättegångsbalken
835/2008
Statsrådets förordning om grunderna för bestämmande av bostadsbidraget för pensionstagare 2009
834/2008
Statsrådets förordning om grunderna för bostadsbidraget för år 2009
833/2008
Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2009
832/2008
Statsrådets förordning om arbets- och näringscentraler samt arbets- och näringsbyråer
831/2008
Lag om ändring av 12 b § i lagen om förvaltningsdomstolarna
830/2008
Lag om ändring av 64 § i fordonslagen
829/2008
Lag om ändring av 28 § i vägtrafiklagen
828/2008
Lag om flyttning av fordon
827/2008
Finansministeriets förordning om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten för skatteåret 2009 i de enskilda kommunerna och de evangelisk-lutherska församlingarna
826/2008
Finansministeriets förordning om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2008
825/2008
Statsrådets förordning om betalning av frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän
824/2008
Statsrådets förordning om rehabiliteringsverksamhet för krigsinvaliders makar och änkor samt krigsänkor
823/2008
Statsrådets förordning om övervakning av stöd för icke-produktiva investeringar
822/2008
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2008
821/2008
Statsrådets förordning om transportbidrag för kött för år 2008
820/2008
Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kvalitetskrav och maximikostnader för stödberättigad åkerdränering
819/2008
Statsrådets förordning om justering av vissa penningbelopp enligt brottsskadelagen
818/2008
Lag om ändring av 22 § i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare
817/2008
Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård
816/2008
Skatteförvaltningens beslut om överföring av behörighet i samband med beskattningen och om ett behörigt skatteverk
815/2008
Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets arbetsordning
814/2008
Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
813/2008
Lag om ändring av tingsrättslagen
812/2008
Lag om ändring av 6 kap. 11 § i lagen om rättegång i brottmål
811/2008
Lag om ändring av rättegångsbalken
810/2008
Kyrkomötets beslut om ändring av 110 § i kyrkoordningen för ortodoxa kyrkan
809/2008
Arbets- och näringsministeriets förordning om informationsutbytet i anslutning till utredningen av elleveranser
808/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift
807/2008
Statsrådets förordning om ändring av 20 § i miljöskyddsförordningen
806/2008
Lag om ändring av avfallslagen
805/2008
Statsrådets förordning om Utbildningsstyrelsen
804/2008
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
803/2008
Lag om ändring av läkemedelslagen
802/2008
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
801/2008
Lag om ändring av 1 § i lagen om Konsumentverket

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.