Ursprungliga författningar: 2008

900/2008
Lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor
899/2008
Lag om ändring av lagen om försäkringskassor
898/2008
Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser
897/2008
Lag om ändring av lagen om försäkringsförmedling
896/2008
Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar
895/2008
Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag
894/2008
Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
893/2008
Lag om ändring av försäkringsbolagslagen
892/2008
Lag om ändring av lagen om pantlåneinrättningar
891/2008
Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen
890/2008
Lag om ändring av lagen om utländska fondbolags verksamhet i Finland
889/2008
Lag om ändring av lagen om placeringsfonder
888/2008
Lag om ändring av lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland
887/2008
Lag om ändring av lagen om värdepappersföretag
886/2008
Lag om ändring av lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat
885/2008
Lag om ändring av 5 § i lagen om temporärt avbrytande av en depositionsbanks verksamhet
884/2008
Lag om ändring av lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland
883/2008
Lag om ändring av 43 b § i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform
882/2008
Lag om ändring av 120 b § i sparbankslagen
881/2008
Lag om ändring av 23 b § i lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform
880/2008
Lag om ändring av kreditinstitutslagen
879/2008
Lag om Finansinspektionens tillsynsavgift
878/2008
Lag om Finansinspektionen
877/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om lantmäteriverkets avgifter
876/2008
Finansministeriets förordning om tullverkets avgiftsbelagda prestationer
875/2008
Finansministeriets förordning om ersättning till den som producerar intressebevakningstjänster som behövs i förmyndarverksamheten
874/2008
Finansministeriets förordning om avgifter för magistraternas prestationer
873/2008
Finansministeriets förordning om avgifterna för Befolkningsregistercentralens prestationer
872/2008
Utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer
871/2008
Finansministeriets förordning om magistrater som sköter om konsumentrådgivning
870/2008
Lag om ändring av 45 och 50 b § i lagen om bostadsrättsbostäder
869/2008
Lag om ändring av aravabegränsningslagen
868/2008
Lag om statsborgen för återbetalning av aravalån
867/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fjäderfä och andra fåglar samt kläckägg av dessa som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen
866/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa levande djur samt embryon och könsceller från dem som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen
865/2008
Lag om ändring av 39 § i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation
864/2008
Lag om ändring av 15 a § i kommunikationsmarknadslagen
863/2008
Lag om ändring av 17 kap. i strafflagen
862/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 och 2 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för sjömanspensionskassans försäkringstekniska ansvarsskuld och om grunderna för ansvarsfördelningen enligt 153 § i lagen om sjömanspensioner
861/2008
Lag om ändring av lagen om statsandelar till kommunerna
860/2008
Lag om ändring av 16 b § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
859/2008
Lag om ändring av lagen om statsandelar till kommunerna
858/2008
Undervisningsministeriets förordning om ändring av undervisningsministeriets förordning om priser per enhet för anläggningsprojekt inom undervisnings- och biblioteksväsendet
857/2008
Republikens presidents förordning om upphävande av republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om upprättande av Organisationen för internationell handelsinformation och samarbete som en mellanstatlig organisation och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen samt om ikraftträdande av lagen om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om upprättande av Organisationen för internationell handelsinformation och samarbete som en mellanstatlig organisation
856/2008
Lag om statsborgen för byggnadslån för hyresbostäder
855/2008
Lag om ändring av 18 § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
854/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om andelen av det utjämningsansvar som kan jämställas med verksamhetskapitalet i en pensionsanstalt som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsverksamhet
853/2008
Lag om temporär ändring av bestämmelserna om fondering av ålderspensioner och om verksamhetskapitalet i pensionsanstalter som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsverksamhet
852/2008
Lag om ändring av 7 a och 9 a § i lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland
851/2008
Lag om ändring av 105 § i kreditinstitutslagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.