Ursprungliga författningar: 2008

950/2008
Kommunikationsministeriets förordning om avgifter som tas ut för Kommunikationsverkets prestationer gällande radioförvaltningen
949/2008
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikationsverkets avgifter
948/2008
Lag om upphävande av 10 § i lagen om skatteredovisning
947/2008
Lag om temporär ändring av 16 § i lagen om beskattningsförfarande
946/2008
Lag om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen
945/2008
Lag om inkomstskatteskalan för 2009
944/2008
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Genève den 8 december 2005 antagna tilläggsprotokollet till Genèvekonventionerna från 1949 rörande antagande av ytterligare ett kännetecken
943/2008
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Tjeckien om utbyte och ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information
942/2008
Inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer
941/2008
Inrikesministeriets förordning om nödcentralsverkets avgiftsbelagda prestationer
940/2008
Lag om ändring av 30 kap. i strafflagen
939/2008
Lag om paketreserörelser
938/2008
Lag om ändring av lagen om paketresor
937/2008
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om den språkliga indelningen av ämbetsdistrikt och självstyrelseområden under åren 2003―2012
936/2008
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registerförvaltningen
935/2008
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i bilagan till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
934/2008
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i bilagan till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
933/2008
Republikens Presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagorna A och B till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
932/2008
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Bulgarien om ömsesidigt skydd och utbyte av säkerhetsklassificerad information och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
931/2008
Lag om ändring av 31 § i lagen om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt
930/2008
Lag om ändring av lagen om ersättning av statsmedel till statsanställda för kostnader för vissa rättegångar
929/2008
Lag om ändring av lagen om statliga rättshjälpsbyråer
928/2008
Lag om ändring av 2 kap. i lagen om rättegång i brottmål
927/2008
Lag om ändring av rättshjälpslagen
926/2008
FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2009
925/2008
Statsrådets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
924/2008
Statsrådets förordning om justering av avgifterna som nämns i 3 § i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
923/2008
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
922/2008
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i vissa avtal om inkomstbeskattning med Guernsey
921/2008
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i vissa avtal om inkomstbeskattning med Jersey
920/2008
Lag om ändring av 10 a § i lagen om accis på flytande bränslen
919/2008
Lag om ändring av lagen om återbäring av accis på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket
918/2008
Lag om ändring av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism
917/2008
Lag om ändring av lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden
916/2008
Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner
915/2008
Lag om ändring av 2 och 7 § i lagen om statens pensionsfond
914/2008
Lag om ändring av 16 kap. 5 § i sjukförsäkringslagen
913/2008
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
912/2008
Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare
911/2008
Lag om ändring av lagen om Pensionsskyddscentralen
910/2008
Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
909/2008
Lag om ändring av 12 kap. 7 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice
908/2008
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
907/2008
Lag om ändring av 4 och 28 § i lagen om vuxenutbildningsstöd
906/2008
Lag om ändring av 11 och 15 § i lagen om Utbildningsfonden
905/2008
Lag om ändring av 30 a § i lagen om olycksfallsförsäkring
904/2008
Lag om ändring av lagen om miljöskadeförsäkring
903/2008
Lag om ändring av 5 § i patientskadelagen
902/2008
Lag om ändring av trafikförsäkringslagen
901/2008
Lag om ändring av lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.