Ursprungliga författningar: 2008

1000/2008
Lag om ändring av 24 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
999/2008
Lag om ändring av 29 och 41 § i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk
998/2008
Lag om ändring av 3 och 27 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare
997/2008
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
996/2008
Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen
995/2008
Lag om ändring av 47 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
994/2008
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
993/2008
Lag om ändring av 16 a och 28 § i lagen om olycksfallsförsäkring
992/2008
Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare
991/2008
Lag om ändring av lagen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier
990/2008
Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare
989/2008
Lag om temporär ändring av 93 § i lagen om enskilda vägar
988/2008
Lag om upphävande av 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen till en lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten
987/2008
Lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten
986/2008
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
985/2008
Lag om ändring av folkpensionslagen
984/2008
Lag om ändring av lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning
983/2008
Statsbudgeten för 2009
982/2008
Lag om ändring av 4 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
981/2008
Lag om ändring av lagen om service och stöd på grund av handikapp
980/2008
Lag om ändring av 7 § i barnbidragslagen
979/2008
Lag om obligatorisk lagring av läkemedel
978/2008
Lag om ändring av 2 § i lagen om apoteksavgift
977/2008
Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om ädelmetallarbeten
976/2008
Lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen
975/2008
Finansministeriets förordning om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2009
974/2008
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om Lotsverkets lotsningsavgifter
973/2008
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statsbudgeten
972/2008
Statsrådets förordning om ändring av 9 och 10 § i förordningen om statens tjänstekollektivavtal
971/2008
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om magistraternas verksamhetsområden
970/2008
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av konventionen om ett ramverk för att främja arbetarskydd och arbetsmiljö som antagits av Internationella arbetskonferensen och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
969/2008
Lag om ändring av sjöarbetstidslagen
968/2008
Lag om ändring av 4 § i lagen om sjömanspensioner
967/2008
Lag om ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport
966/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för Geodetiska institutets prestationer
965/2008
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Museiverket
964/2008
Statsrådets förordning om trafiksäkerhetsdelegationen
963/2008
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 2 § i kommunikationsministeriets förordning om trafikljus för vägtrafik
962/2008
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 6 och 22 § i trafikministeriets beslut om trafikanordningar
961/2008
Statsrådets förordning om ändring av vägtrafikförordningen
960/2008
Lag om ändring av 30 och 31 § i lagen om förhindrande av miljöförorening från fartyg
959/2008
Lag om ändring av 4 § i sjöräddningslagen
958/2008
Lag om ändring av 6 § i lagen om miljöförvaltningen
957/2008
Lag om ändring av 1 § i lagen om meteorologiska institutet
956/2008
Lag om upphävande av lagen om havsforskningsinstitutet
955/2008
Undervisningsministeriets förordning om ändring av bilagan till undervisningsministeriets förordning om yrkesinriktade grundexamina
954/2008
Undervisningsministeriets förordning om ändring av förordningen om grunderna för antagning av studerande inom utbildning för yrkesinriktade grundexamina
953/2008
Undervisningsministeriets förordning om den examenstruktur som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning
952/2008
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om undervisningsministeriet
951/2008
Lag om Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.