Ursprungliga författningar: 2008

1050/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1049/2008
Social- och hälsovårdministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Institutet för hälsa och välfärd
1048/2008
Miljöministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
1047/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om trafiksäkerhetsavgift för år 2009
1046/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om uppgifter som ska lämnas till arbetslöshetsförsäkringsfonden i självriskpremieärenden
1045/2008
Statsrådets förordning om specialomsorgsdistrikt
1044/2008
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om fjärrortskoefficienter som används vid beräkning av social- och hälsovårdens statsandel
1043/2008
Statsrådets förordning om forsknings- och innovationsrådet
1042/2008
Lag om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
1041/2008
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriet förordning
1040/2008
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets arbetsordning
1039/2008
Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1038/2008
Lag om ändring av 9 och 17 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1037/2008
Lag om ändring av 9 § i lagen om grundläggande utbildning
1036/2008
Lag om ändring av 9 och 14 § i lagen om införande av lagen om statens pensioner
1035/2008
Lag om ändring av lagen om statens pensioner
1034/2008
Lag om ändring av 3 § i lagen om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i vissa kommuner 2003―2009
1033/2008
Lag om ändring av lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin
1032/2008
Miljöministeriets förordning om ändring av 1 § i och bilaga 1 till miljöministeriets förordning om energicertifikat för byggnader
1031/2008
Miljöministeriets arbetsordning
1030/2008
Lag om understöd för sanering av ekonomin i hyreshussamfund och bostadsrättshussamfund
1029/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring
1028/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie då dagpenningar betalas ut med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1027/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om dagpenning enligt sjukförsäkringssystemet och rehabiliteringspenning enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
1026/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om skolmjölksstöd
1025/2008
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om arbetsgivares socialskyddsavgift
1024/2008
Statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2009
1023/2008
Lag om ändring av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män
1022/2008
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda
1021/2008
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om tillsyn över privat socialservice
1020/2008
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av socialvårdslagen
1019/2008
Lag om ändring av 2 § i lagen om premieprocentsatsen för sjukförsäkringens sjukvårdspremie och arbetsgivares folkpensionsavgift
1018/2008
Lag om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar
1017/2008
Skatteförvaltningens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2009
1016/2008
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring avgiftstabellen som utgör bilaga till handels- och industriministeriets förordning om Konsumentverkets avgiftsbelagda prestationer
1015/2008
Kommunikationsministeriets förordning om Järnvägsverkets avgifter
1014/2008
Kommunikationsministeriets förordning om Banförvaltningscentralens avgifter
1013/2008
Lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor
1012/2008
Lag om genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om Eurojust
1011/2008
Kommunikationsministeriets förordning om Luftfartsförvaltningens avgiftsbelagda prestationer
1010/2008
Statsrådets förordning om storleken på den avgift som ska betalas vid tillverkning och import av oinspelade ljud- och bildband och andra inspelningsmedier år 2009
1009/2008
Lag om ordnande av utredningar av sexualbrott mot barn
1008/2008
Inrikesministeriets förordning om Räddningsinstitutets avgiftsbelagda prestationer
1007/2008
Statsrådets förordning om justering av de maximibelopp för plikt som avses i lagen om kollektivavtal
1006/2008
Statsrådets förordning om ändring av polisförordningen
1005/2008
Lag om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter
1004/2008
Statsrådets förordning om ändring av 7 § i upphovsrättsförordningen
1003/2008
Lag om ändring av 3 § i lagen om företagshälsovård
1002/2008
Lag om ändring av 12 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
1001/2008
Lag om ändring av 2 a och 7 § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.