Ursprungliga författningar: 2008

50/2008
Statsrådets förordning om avgift för beslut om exporttillstånd för försvarsmateriel
49/2008
Statsrådets förordning om avgifter för penningspeltillstånd och om storleken av avgifterna
48/2008
Statsrådets förordning om statens intressebolag
47/2008
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i avtalet till skydd för småvalar i Östersjön och Nordsjön
46/2008
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Estland om ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
45/2008
Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter och överföring av dessa till Förenta staternas Department of Homeland Security och om tillämpning av avtalet
44/2008
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter (PNR) och överföring av dessa till Förenta staternas Department of Homeland Security (DHS) (2007 års PNR-avtal) och om tillämpning av avtalet
43/2008
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 2 a § i trafikministeriets beslut om tillämpning av körkortsförordningen
42/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utnyttjandet av Finlands torskkvot och särskilda tillstånd för torskfiske år 2008
41/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för växtsortsnämndens prestationer
40/2008
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om säte mellan Republiken Finlands regering och Europeiska kemikaliemyndigheten och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
39/2008
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ramavtalet mellan Finland och Bulgarien angående gemensamt genomförande i enlighet med Kyotoprotokollet till Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändring
38/2008
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det multilaterala avtalet om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum
37/2008
Inrikesministeriets arbetsordning
36/2008
Statsrådets förordning om fördelningen av arbetsgivares socialskyddsavgifter som inflyter under 2008
35/2008
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Lettland om ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information
34/2008
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Italien om ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information
33/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftning och substitutionsbehandling av opioidberoende personer med vissa läkemedel
32/2008
Statsrådets förordning om transportbidrag för kött år 2007
31/2008
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2007
30/2008
Statsrådets förordning om gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning
29/2008
Statsrådets förordning om Universitetens servicecenter
28/2008
Statsrådets förordning om delegationen för kommunal ekonomi och kommunalförvaltning
27/2008
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om ikraftträdande av avtalet med Danmarks regering och Färöarnas landsstyre om frihandel mellan Finland och Färöarna och den därtill hörande skriftväxlingen om handel med lantbruksprodukter samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i dessa och om ikraftträdande av lagen om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Danmarks regering och Färöarnas landsstyre om frihandel mellan Finland och Färöarna samt i den därtill hörande skriftväxlingen om handel med lantbruksprodukter
26/2008
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Jordanien om ömsesidigt främjande och skydd av investeringar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
25/2008
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Georgien om främjande och skydd av investeringar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
24/2008
Finansministeriets förordning om de magistrater som deltar i tillhandahållandet av adresstjänsten
23/2008
Social- och hälsovårdministeriets förordning om temporär ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om anslag som statsmedel ska betalas år 2008 för kostnaderna för utbildningen av specialister inom företagshälsovården
22/2008
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning
21/2008
Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om förfarandet vid val till sametinget
20/2008
Miljöministeriets förordning om ansökan om godkännande eller registrering av biocidpreparat och om tillbakadragande av sådana från marknaden och särskilda villkor för dem
19/2008
Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp på marknaden och av användning av perfluoroktansulfonat
18/2008
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet med Amerikas förenta stater om ändring av avtalet för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
17/2008
Statsrådets kanslis förordning om ändring av arbetsordningen för statsrådets kansli
16/2008
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om godkännande av fordon
15/2008
Statsrådets förordning om Europeiska skolan i Helsingfors
14/2008
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av konventionen om byggande och drift av en europeisk synkrotronljusanläggning
13/2008
Lag om upphävande av 12 § 1 mom. 3 punkten i lagen om utlämning för brott
12/2008
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om vissa aspekter angående ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Republiken Finland och Amerikas förenta stater
11/2008
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om ömsesidig rättslig hjälp mellan Europeiska Unionen och Amerikas förenta stater
10/2008
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet till den överenskommelse mellan Finland och Amerikas förenta stater om utlämning för brott som undertecknats den 11 juni 1976
9/2008
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om utlämning mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater
8/2008
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer som sammanhänger med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av kärnanläggningar
7/2008
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer för övervakningen av användningen av kärnenergi
6/2008
Arbets- och näringsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer
5/2008
Arbets- och näringsministeriets arbetsordning
4/2008
Skattestyrelsens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning
3/2008
Undervisningsministeriets förordning om den examensstruktur som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning
2/2008
Arbetsministeriets förordning om ändring av arbetsministeriets förordning om pendlingsregioner
1/2008
Statsrådets förordning om ändring av upphovsrättsförordningen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.