Ursprungliga författningar: 2008

100/2008
Justitieministeriets förordning om ändring av 1 § i justitieministeriets förordning om tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser
99/2008
Finansministeriets förordning om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2008
98/2008
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i förordningen om tillämpningen av vissa stadganden i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
97/2008
Statsrådets förordning om ändring av 19 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2007
96/2008
Statsrådets förordning om stödbeloppet för studiepenning för lantbruksföretagare 2007
95/2008
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om upprättande av den nationella reserven, stödnivåer och fastställande av stödrättigheter inom systemet med samlat gårdsstöd
94/2008
Statsrådets förordning om Nationella audiovisuella arkivet
93/2008
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 23 b § i tullagen
92/2008
Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet om tillämpningsområdet för tvätt av avkastning i konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål och om införande av uppgift om transportmedlets registreringsnummer i konventionen och av det finskspråkiga rättelseprotokollet samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet och det finskspråkiga rättelseprotokollet
91/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 5 § i social- och hälsovårdsministeriets beslut om reklam, annan säljfrämjande verksamhet och produktinformation som gäller starka alkoholdrycker
90/2008
Statsrådets förordning om social- och hälsovårdsministeriet
89/2008
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finland och Rumänien om gemensamt genomförande i enlighet med Kyotoprotokollet till Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändringar och om internationell utsläppshandel
88/2008
Republikens presidents förordning om ändring av 2 § i republikens presidents förordning om polisens förtjänstkors och förtjänstmedalj
87/2008
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Italien om ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
86/2008
Foderlag
85/2008
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om finansiering av sådan planering som görs med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk och av sådana arbeten som utförs för tryggande av virkesproduktionens uthållighet
84/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om inlämnande av ansökningar om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen samt om räkningsdagar och räkningstidpunkter för husdjur år 2008
83/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion 2008
82/2008
Undervisningsministeriets förordning om utbildningsstyrelsens och länsstyrelsens behörighet i ärenden som gäller strukturfonderna
81/2008
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter och överföring av dessa till Förenta staternas Department of Homeland Security och av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
80/2008
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter och överföring av dessa till Förenta staternas Department of Homeland Security och om tillämpning av avtalet
79/2008
Statsrådets förordning om provisorisk tillämpning av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter (PNR) och överföring av dessa till Förenta staternas Department of Homeland Security (DHS) (2007 års PNR-avtal) och om tillämpning av avtalet
78/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 4 § i förordningen om avgifter för Rättsskyddscentralen för hälsovårdens prestationer
77/2008
Statsrådets beslut om ändring av 1 § i statsrådets beslut om ibruktagande av säkerhetsklassificering
76/2008
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om inrikesministeriet
75/2008
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i polisförordningen
74/2008
Statsrådets förordning om ändring av polisförvaltningsförordningen
73/2008
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i bilaga VI som genom 1997 års ändringsprotokoll fogats till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
72/2008
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets arbetsordning
71/2008
Arbets- och näringsministeriets förordning om grunderna för den ersättning som år 2008 ska betalas till den som producerar ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster
70/2008
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av den avgiftstabell som utgör bilaga till handels- och industriministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
69/2008
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om samfällda skogar
68/2008
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i bilagorna I och II till den europeiska överenskommelsen om huvudleder för internationell trafik (AGR)
67/2008
Statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2008
66/2008
Statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2008
65/2008
Statsrådets förordning om nationell tilläggsdel i miljöstödet för 2008
64/2008
Statsrådets förordning om nordligt stöd 2008
63/2008
Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2008
62/2008
Finansministeriets förordning om förfallodagar för fastighetsskatten för 2008
61/2008
Finansministeriets förordning om förfallodagarna för kvarskatt och skogsvårdsavgift som debiteras för 2007
60/2008
Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet för Finlands flagga
59/2008
Statsrådets förordning om ändring av 8 a § i statsrådets beslut om avstjälpningsplatser
58/2008
Statsrådets förordning om grunderna för beviljande av statsunderstöd år 2008 för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar av barn och unga
57/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning samt hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå år 2008
56/2008
Försvarsministeriets förordning om de allmänna begynnelsedagarna för de värnpliktigas beväringstjänst under åren 2010–2013
55/2008
Statsrådets förordning om skyddsupplagringsprogram år 2008
54/2008
Lag om ändring av lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
53/2008
Miljöministeriets förordning om utmärkning av gränserna för naturskyddsområden
52/2008
Inrikesministeriets förordning om ändring av 15 § i förordningen om uniformen och gradbeteckningarna för räddningsmyndigheterna och Räddningsinstitutets personal samt om räddningsmyndigheternas identitetskort
51/2008
Undervisningsministeriets förordning om priser per enhet för anläggningsprojekt inom undervisnings- och biblioteksväsendet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.