Ursprungliga författningar: 2008

150/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen av Finlands vassbukskvot år 2008
149/2008
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om Läkemedelsverket
148/2008
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om nationellt stöd för växtproduktion i södra Finland 2007
147/2008
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registerförvaltningen
146/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för social- och hälsovårdsministeriet
145/2008
Statsrådets beslut om anslutning av Kiukainen kommun till Eura kommun
144/2008
Statsrådets beslut om anslutning av Merimasku, Rimito och Velkua kommuner till Nådendal stad
143/2008
Statsrådets förordning om skyddsupplagringsprogram år 2008
142/2008
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Amerikas förenta stater, å andra sidan
141/2008
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Vitryssland om främjande och skydd av investeringar
140/2008
Lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
139/2008
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring för begränsad tid av förordning om ekologisk animalieproduktion
138/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt 11 § i den gamla lagen om pension för arbetstagare
137/2008
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift
136/2008
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Livsmedelsdelegationen
135/2008
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om de nationella arrangemang som ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder förutsätter
134/2008
Republikens presidents förordning om ändring av 14 § i förordningen angående instiftande av Finlands Lejons orden
133/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för djurens välbefinnande åren 2008―2013
132/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av anslagen för kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket vid ansökan 2008 i fråga om förbindelser och avtal som överförs från programperioden 2000―2006
131/2008
Kommunikationsministeriets förordning om bedömningsorgan för radio- och teleterminalutrustning
130/2008
Statsrådets förordning om stöd för djurens välbefinnande åren 2008―2013
129/2008
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 8 § i tonnageskattelagen
128/2008
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 12 och 15 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
127/2008
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 4 § i lagen om pension för arbetstagare
126/2008
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 5 § i lagen om sjömanspensioner
125/2008
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 81 § i utlänningslagen
124/2008
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om upphävande av lagen om temporär befrielse från betalning av förskottsinnehållning som verkställts på sjöarbetsinkomst från vissa passagerarfartyg
123/2008
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport
122/2008
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet om sjötransport mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Folkrepubliken Kinas regering, å andra sidan, och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
121/2008
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna i bilaga I till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
120/2008
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Lettland om ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
119/2008
Lag om temporär ändring av kommunikationsmarknadslagen
118/2008
Lag om ändring av lagen om preskription av skulder
117/2008
Lag om ändring av lagen om skuldsanering för privatpersoner
116/2008
Skattestyrelsens beslut om beskattningen av vissa företag vid Koncernskattecentralen
115/2008
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter
114/2008
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningsplan för frekvensområden för televisions- och radioverksamhet samt för koncessionsberoende televerksamhet
113/2008
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som används i trafik
112/2008
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om godkännande av fordon
111/2008
Statsrådets förordning om nationellt stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen för 2008
110/2008
Statsrådets förordning om ansökan om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket 2008
109/2008
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om avgifter som uppbärs för statsborgen
108/2008
Tilläggsbudgeten för 2008
107/2008
Arbets- och näringsministeriets förordning om Centralhandelskammarens revisionsnämnds och handelskamrarnas revisionsutskotts avgiftsbelagda prestationer
106/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av överföringen av aviär influensa mellan vilda fåglar och fjäderfä
105/2008
Statsrådets beslut om upplösande av Dragsfjärds kommun, Kimito kommun och Västanfjärds kommun och bildande av en ny Kimitoöns kommun
104/2008
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
103/2008
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av den ändring som gjorts i avtalet mellan Finland och Andinska gemenskapen om det regionala biodiversitetsprogrammets installationsfas i den Andinska gemenskapens medlemsländer inom det andinska området av Amazonas
102/2008
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 12 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat
101/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om minimikrav för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som anknyter till tvärvillkoren i samband med direktstöd

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.