Ursprungliga författningar: 2008

200/2008
Skattestyrelsens beslut om beskattningen av vissa företag vid Koncernskattecentralen
199/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om överföring av gårdsstödsrättigheter
198/2008
Finansministeriets förordning om ändring av 1 § i finansministeriets förordning om examen för revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin samt om studier som krävs för deltagande i examen
197/2008
Finansministeriets förordning om ändring av 2 § i förordningen om den praktiska erfarenhet som krävs för OFR-examen
196/2008
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 15 § i kommunikationsministeriets förordning om traktorers, motorredskaps, terrängfordons, till dem hörande släpvagnars samt släpanordningars konstruktion och utrustning
195/2008
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 15 § i kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning
194/2008
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om överföring av gårdsstödsrättigheter och användning av den nationella reserven inom systemet med samlat gårdsstöd
193/2008
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
192/2008
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan
191/2008
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om fiske
190/2008
Statsrådets förordning om begränsningar av laxfisket i Bottniska viken och Simo älv
189/2008
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet mellan de nordiska länderna om nordisk utbildningsgemenskap på gymnasienivå (teoretiska och yrkesinriktade utbildningar)
188/2008
Republikens presidents förordning om provisorisk tillämpning av överenskommelsen om Finlands deltagande i Europeiska försvarsbyråns projekt för en mjukvarudefinierad radio (ESSOR) som administreras av Organisationen för gemensamt försvarsmaterielsamarbete i Europa (OCCAR)
187/2008
Lag om ändring av lagen om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om statligt stöd
186/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om beviljande av stöd för flisning av energivirke och om stödets maximibelopp
185/2008
Statsrådets förordning om stöd för icke-produktiva investeringar åren 2008―2013
184/2008
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Hongkong för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst som härrör från användning av luftfartyg
183/2008
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Vitryssland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
182/2008
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk
181/2008
Lag om temporär ändring av 22 § i lagen om finansiering av hållbart skogsbruk
180/2008
Lag om upphävande av en lag om ändring av lagen om statsandelar till kommunerna
179/2008
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om statsandelar till kommunerna
178/2008
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av de certifieringskrav som gäller rödklöver
177/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet vid allmänna badstränder
176/2008
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningsplan för frekvensområden för televisions- och radioverksamhet samt för koncessionsberoende televerksamhet
175/2008
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om Järnvägsverkets avgifter
174/2008
Inrikesministeriets förordning om ordnande och övervakning av polisens inhämtande av information
173/2008
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om tjänster som alltid besätts för viss tid
172/2008
Lag om ändring av 17 § i folkpensionslagen
171/2008
Lag om ändring av 61 § i lagen om pension för lantbruksföretagare
170/2008
Lag om ändring av lagen om betalning av fronttillägg utomlands
169/2008
Lag om ändring av lagen om frontmannapension
168/2008
Lag om ändring av 10 § i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft
167/2008
Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
166/2008
Statsrådets förordning om val av hyresgäster till arava- och räntestödshyresbostäder
165/2008
Republikens presidents förordning om provisorisk tillämpning av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Amerikas förenta stater, å andra sidan
164/2008
Lag om ändring av 32 § i hälsoskyddslagen
163/2008
Lag om ändring av lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter
162/2008
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis
161/2008
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen
160/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om referenskvantiteter för leveranser av mjölk
159/2008
Försvarsministeriets förordning om ändring av 38 § i försvarsministeriets förordning om militärfordon
158/2008
Undervisningsministeriets förordning om ändring av 1 § i undervisningsministeriets förordning om utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
157/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt miljöspecialstöd för jordbruket
156/2008
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om genomförande av vissa direktiv som gäller textilier
155/2008
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007―2013
154/2008
Statsrådets förordning om stöd för jordbruksrådgivning 2008
153/2008
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om grunderna för måltidsstöd för högskolestuderande
152/2008
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporärt ändring av 9 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med betutsäde
151/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av ersättningar för översvämningsskador under den andra hälften av 2006 och första hälften av 2007

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.