Ursprungliga författningar: 2008

1100/2008
Lag om ändring av 11 och 12 § i lagen om införande av lagen om pension för företagare
1099/2008
Lag om ändring av lagen om pension för företagare
1098/2008
Lag om ändring av 8 och 9 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare
1097/2008
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
1096/2008
Lag om Hansel Ab
1095/2008
Kommunikationsministeriets förordning om Meteorologiska institutets avgiftsbelagda prestationer
1094/2008
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om meteorologiska institutet
1093/2008
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om kommunikationsministeriet
1092/2008
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om styrning av investeringsstödet för gårdsbruk 2009
1091/2008
Lag om ändring av lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd
1090/2008
Lag om ändring av 88 § i lagen om fiske
1089/2008
Statsrådets förordning om temporär ändring av 15 § i förordningen om förskottsuppbörd
1088/2008
Lag om ändring av 6 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk
1087/2008
Lag om ändring av 51 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
1086/2008
Lag om temporär ändring av 7 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
1085/2008
Lag om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen
1084/2008
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för allmänna språkexamina
1083/2008
Statsrådets förordning om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin
1082/2008
Statsrådets förordning om verkställande av ordningsavgifter och påföljdsavgifter
1081/2008
Republikens presidents förordning om ändring av förordningen om polisförvaltningen i landskapet Åland
1080/2008
Lag om ändring av lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker
1079/2008
Lag om ändring av 14 och 19 a § i lagen om skatt på arv och gåva
1078/2008
Lag om ändring av 45 § i inkomstskattelagen
1077/2008
Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
1076/2008
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
1075/2008
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter
1074/2008
Miljöministeriets förordning om ändring av 3 § i förordningen om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer
1073/2008
Försvarsministeriets förordning om ändring av 2 § i försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten
1072/2008
Finansministeriets förordning om ändring av 4 § i finansministeriets förordning om revisionsnämndens för den offentliga förvaltningen och ekonomin avgiftsbelagda prestationer
1071/2008
Finansministeriets förordning om förordnande för Skatteförvaltningen att såsom behörig myndighet avgöra vissa ärenden som avses i internationella avtal om beskattning
1070/2008
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Hongkong för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst som härrör från användning av luftfartyg samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
1069/2008
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av kommunallagen
1068/2008
Lag om ändring av kommunallagen
1067/2008
Skatteförvaltningens beslut om grunderna för beräkningen av beskattningsvärdet för byggnadsmark
1066/2008
Arbets- och näringsministeriets förordning om aktivering av utvecklingsutgifter
1065/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om poster som vid täckandet av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts ansvarsskuld är jämställbara med ansvarsskulden och om poster som ska dras av från ansvarsskulden
1064/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om cigarretters brandsäkerhet
1063/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om blanketter för avbrytande av graviditet och sterilisering
1062/2008
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om miljöministeriet
1061/2008
Lag om ändring av lagen om räntestöd för ägarbostadslån
1060/2008
Lag om ändring av lagen om räntestöd för lån för bostadsaktiebolagshus
1059/2008
Lag om ändring av lagen om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter
1058/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om klassificering av slaktkroppar och uppföljning av prisutvecklingen
1057/2008
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid biblioteket för synskadade
1056/2008
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Nationella audiovisuella arkivet
1055/2008
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet
1054/2008
Lag om ändring av 17 § i lagen om alterneringsledighet
1053/2008
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1052/2008
Lag om ändring av 11 kap. 2 och 3 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice
1051/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.