Ursprungliga författningar: 2008

250/2008
Lag om ändring av bränsleavgiftslagen
249/2008
Lag om ändring av 50 och 53 § i fordonsskattelagen
248/2008
Lag om ändring av bilskattelagen
247/2008
Lag om ändring av 11 och 12 § i lagen om återbäring av accis på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket
246/2008
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
245/2008
Lag om ändring av 26 och 27 § i fastighetsskattelagen
244/2008
Lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt
243/2008
Lag om ändring av 16 och 18 § i lotteriskattelagen
242/2008
Lag om ändring av lagen om skatt på arv och gåva
241/2008
Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd
240/2008
Lag om ändring av lagen om skatteuppbörd
239/2008
Lag om ändring av 7 § i lagen om centralskattenämnden
238/2008
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
237/2008
Lag om Skatteförvaltningen
236/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om systemet med samlat gårdsstöd
235/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål
234/2008
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 31 d § i polislagen
233/2008
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 5 a kap. 2 § i tvångsmedelslagen
232/2008
Statsrådets förordning om sättande i kraft av lagen om ändring av 34 a kap. i strafflagen
231/2008
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av Europarådets konvention om förebyggande av terrorism och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen
230/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
229/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
228/2008
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Polen om ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
227/2008
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i bilagan VI till protokoll av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
226/2008
Lag om upphävande av lagen om den försvarsekonomiska planeringskommissionen
225/2008
Lag om ändring av lagen om tryggande av försörjningsberedskapen
224/2008
Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
223/2008
Lag om ändring av 2 § i lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder
222/2008
Lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om förverkande och om tillämpning av rambeslutet
221/2008
Finansministeriets meddelande om att överenskommelsen mellan Finland och Sverige angående gemensam bevakning för bekämpande av olovlig införsel av alkoholvaror har upphört att gälla
220/2008
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning (EG) nr 243/2008 om införande av vissa restriktiva åtgärder mot de olagliga myndigheterna på ön Anjouan i Unionen Komorerna
219/2008
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning (EG) nr 194/2008 om förlängning och skärpning av de restriktiva åtgärderna mot Burma/ Myanmar och om upphävande av förordning (EG) nr 817/2006
218/2008
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av högpatogen aviär influensa
217/2008
Statsrådets beslut om upplösande av Alahärmä kommun, Kauhava stad, Kortesjärvi kommun och Ylihärmä kommun och bildande av en ny Kauhava stad
216/2008
Lag om ändring av 16 § i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten
215/2008
Lag om ändring av 20 § i lagen om likabehandling
214/2008
Lag om ändring av 25 § i lagen om sammankomster
213/2008
Lag om ändring av 5 a kap. 2 och 4 § i tvångsmedelslagen
212/2008
Lag om ändring av strafflagen
211/2008
Statsrådets förordning om ändring av 12 och 13 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2007
210/2008
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2007
209/2008
Statsrådets förordning om utbetalning av stöd per djur för renskötselåret 2008/2009
208/2008
Statsrådets förordning om lägenhetsbestämda ersättningsandelar för 2007 års skördeskador
207/2008
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om stöd för nyskiften
206/2008
Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning för vissa jordbruksgrödor och nötkreatur som betalas för 2007
205/2008
Statsrådets förordning om tullverket
204/2008
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
203/2008
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen angående uniform för innehavare av tjänst eller befattning vid tullverket
202/2008
Lag om temporär ändring av inkomstskattelagen
201/2008
Lag om upphävande av lagen om godkännande av en överenskommelse mellan Finland och Sverige angående gemensam bevakning för bekämpande av olovlig införsel av alkoholvaror

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.