Ursprungliga författningar: 2008

400/2008
Statsrådets förordning om maskiners säkerhet
399/2008
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga I till jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat
398/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets beslut om fiske i Torne älvs fiskeområde
397/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastställande av ett restriktionsområde i Pyttis kommun på grund av VHS-sjuka hos fisk
396/2008
Statsrådets förordning om ändring av bilaga av statsrådets förordning om begränsning av användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter
395/2008
Statsrådets förordning om ändring av steriliseringsförordningen
394/2008
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om avbrytande av havandeskap
393/2008
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om regelbunden informationsskyldighet för värdepappersemittenter
392/2008
Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen
391/2008
Finansministeriets förordning om finansiella instrument som avses i 11 kap. i lagen om placeringsfonder
390/2008
Kommunikationsministeriets förordning om seriebiljettaxor för busstrafik
389/2008
Statsrådets förordning om stöd för tidningspressen
388/2008
Lag om ändring av 29 b och 29 d § i socialvårdslagen
387/2008
Lag om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
386/2008
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningsplan för frekvensområden för televisions- och radioverksamhet samt för koncessionsberoende televerksamhet
385/2008
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Georgien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
384/2008
Lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet
383/2008
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
382/2008
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om marktäkt
381/2008
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets beslut om avstjälpningsplatser
380/2008
Statsrådets förordning om ändring av miljöskyddsförordningen
379/2008
Statsrådets förordning om utvinningsavfall
378/2008
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om ett ramverk för att främja arbetarskydd och arbetsmiljö
377/2008
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i skogsförordningen
376/2008
Lag om ändring av 3 § i lagen om företagshälsovård
375/2008
Lag om ändring av 6 och 8 § i lagen om integritetsskydd i arbetslivet
374/2008
Lag om ändring av 23 och 50 kap. i strafflagen
373/2008
Narkotikalag
372/2008
Lag om ändring av alkohollagen
371/2008
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av den avgiftstabell som utgör bilaga till handels- och industriministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
370/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om beredningsstöd för lin och hampa som odlas för fiberproduktion
369/2008
Statsrådets förordning om ändring av 18 § i statsrådets förordning om offentlig arbetskraftsservice
368/2008
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av miljöstöd och kompensationsbidrag
367/2008
Lag om ändring av 6 kap. 3 och 5 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice
366/2008
Lag om ändring av 3 § i lagen om införande av universitetslagen
365/2008
Lag om ändring av lagen om säkerhetsutredningar
364/2008
Lag om säkerhetsskydd i riksdagen
363/2008
Försvarsministeriets förordning om försvarsmaktens skötsel av brandsyn på platser som ska hemlighållas med hänsyn till rikets säkerhet
362/2008
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets arbetsordning
361/2008
Undervisningsministeriets förordning om avgifter som tas ut av elever vid Europeiska skolan i Helsingfors
360/2008
Statsrådets beslut om anslutning av Jurva kommun till Kurikka stad
359/2008
Statsrådets beslut om upplösande av Pöytyä kommun och Yläne kommun och bildande av en ny Pöytyä kommun
358/2008
Statsrådets förordning om fastställande av beloppet av förvärvsinkomst för en skadelidande som inte fyllt 18 år när skadan inträffade
357/2008
Lag om ändring av kommunindelningslagen
356/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av får och getter
355/2008
Finansministeriets förordning om ändring av 2 § i förordningen om den praktiska erfarenhet som krävs för OFR-examen
354/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet vid små allmänna badstränder
353/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om verksamhet vid första ankomstplatser
352/2008
Statsrådets förordning om delegationen för etniska relationer
351/2008
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringen av konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.