Ursprungliga författningar: 2008

450/2008
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i internationella lastlinjekonventionen
449/2008
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan
448/2008
Lag om ändring av lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov
447/2008
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsränta
446/2008
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 5 § i kommunikationsministeriets förordning om anteckningar på körkort
445/2008
Inrikesministeriets förordning om förbud mot trafik och vistelse inom vissa områden
444/2008
Statsrådets förordning om ändring av 16 § i körkortsförordningen
443/2008
Statsrådets förordning om taxitrafikens konsumentpriser
442/2008
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 6 § i förordningen om barndagvård
441/2008
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningsplan för frekvensområden för televisions- och radioverksamhet samt för koncessionsberoende televerksamhet
440/2008
Lag om ändring av vägtrafiklagen
439/2008
Lag om alkolåsövervakad körrätt
438/2008
Arbets- och näringsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer
437/2008
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer som sammanhänger med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av kärnanläggningar
436/2008
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer för övervakningen av användningen av kärnenergi
435/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om saluföring av kalvkött
434/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning av nötkött
433/2008
Statsrådets förordning om rådet för arbets-, utbildnings- och näringsärenden
432/2008
Statsrådets förordning om varningspåskrifter på magnetleksaker
431/2008
Republikens presidents förordning om en samrådsdelegation för Mariehamns flygplats
430/2008
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning
429/2008
Justitieministeriets förordning om formulären för blanketter för kandidatuppställning vid landskapsval i Kajanaland
428/2008
Statsrådets beslut om anslutning av Eno kommun och Pyhäselkä kommun till Joensuu stad
427/2008
Statsrådets beslut om anslutning av Pikis kommun till S:t Karins stad
426/2008
Statsrådets beslut om upplösande av Jyväskylä stad, Jyväskylä landskommun och Korpilahti kommun och bildande av en ny Jyväskylä stad
425/2008
Statsrådets beslut om upplösande av Jämsä stad och Jämsänkoski stad och bildande av en ny Jämsä stad
424/2008
Statsrådets beslut om anslutning av Joutseno stad till Villmanstrand stad
423/2008
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter
422/2008
Statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer
421/2008
Statsrådets kanslis förordning om ändring av 35 § i arbetsordningen för statsrådets kansli
420/2008
Statsrådets förordning om ändring av 6 och 13 § i statsrådets förordning om övervakningen av kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt av föreskrivna verksamhetskrav som hänför sig till miljön och ingår i tvärvillkoren
419/2008
Statsrådets förordning om övervakning av nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2008
418/2008
Statsrådets förordning om övervakning av stöd för djurens välbefinnande åren 2008―2013
417/2008
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om tillfälligt omstruktureringsstöd till sockerindustrin
416/2008
Statsrådets förordning om ändring av statstjänstemannaförordningen
415/2008
Inrikesministeriets förordning om parkeringsbot
414/2008
II tilläggsbudgeten för 2008
413/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om grunden för skogsvårdsavgiften för 2008
412/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
411/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
410/2008
Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar
409/2008
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 2006 års internationella avtal om tropiskt timmer och om tillämpning av avtalet
408/2008
Lag om ändring av lagen om djursjukdomar
407/2008
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan de nordiska länderna om ändring av avtalet om den rättsliga ställningen för samnordiska institutioner och deras anställda
406/2008
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om linbaneanläggningar för persontransporter
405/2008
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om arbetarskydd vid lastning och lossning av fartyg
404/2008
Statsrådets förordning om ändring av 12 § i statsrådets beslut om säkerheten vid byggnadsarbeten
403/2008
Statsrådets förordning om säker användning och besiktning av arbetsutrustning
402/2008
Statsrådets förordning om ändring av 14 § i elsäkerhetsförordningen
401/2008
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om hissars säkerhet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.