Ursprungliga författningar: 2008

500/2008
Lag om förvaltning av samarbetet vid de yttre gränserna
499/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om inlämnande av ansökningar om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen samt om räkningsdagar och räkningstidpunkter för husdjur år 2008
498/2008
Statsrådets förordning om nationella stöd som betalas för utsädesproduktion av vallväxter och stråsäd för 2008
497/2008
Statsrådets förordning om nationella stöd som betalas för utsädesproduktion av vallväxter och stråsäd för 2007
496/2008
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om investeringsstöd för gårdsbruk och om startstöd till unga jordbrukare
495/2008
Statsrådets förordning om stöd för bygginvesteringar som gäller värmecentraler på gårdsbruksenheter, fjäderfähushållning och pälsdjursuppfödning år 2008
494/2008
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om Finlands deltagande i Europeiska försvarsbyråns projekt för en mjukvarudefinierad radio (ESSOR) som administreras av Organisationen för gemensamt försvarsmaterielsamarbete i Europa (OCCAR) och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
493/2008
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om begränsning av statslöshet
492/2008
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den europeiska konventionen om medborgarskap
491/2008
Lag om ändring av kemikalielagen
490/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om förskrivning av läkemedel
489/2008
Statsrådets förordning om ändring av 28 § i jaktförordningen
488/2008
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildning
487/2008
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i bilagorna 1 och 4 till 1972 års tullkonvention rörande containrar
486/2008
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Georgien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
485/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om elektroniska recept
484/2008
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
483/2008
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i stadgan för Internationella institutet för demokrati och fria val
482/2008
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av vissa bestämmelser i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av bovin virusbetingad diarré (BVD/MD) hos nötkreatur
481/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om producentorganisationerna inom sektorn för frukt och grönsaker
480/2008
Statsrådets beslut om anslutning av Hauho kommun, Kalvola kommun, Lammi kommun, Renko kommun och Tuulos kommun till Tavastehus stad samt överföring av somliga områden från Hattula kommun till Tavastehus stad
479/2008
Finansministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Kangasala kommun och Tammerfors stad
478/2008
Finansministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Vanda och Helsingfors städer
477/2008
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utrikesministeriet
476/2008
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om ordningsbotsförseelser
475/2008
Lag om ändring av 2 a kap. 9 § i strafflagen
474/2008
Statsrådets förordning om alkolåsövervakad körrätt
473/2008
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Isle of Man samt lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen
472/2008
Lag om ändring av lagen om Räddningsinstitutet
471/2008
Lag om ändring av lagen om civilpersonals deltagande i krishantering
470/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar hos fisk, kräftdjur och blötdjur
469/2008
Undervisningsministeriets förordning om ändring av bilagan till undervisningsministeriets förordning om yrkesinriktade grundexamina
468/2008
Statsrådets beslut om upplösande av Kestilä kommun, Piippola kommun, Pulkkila kommun och Rantsila kommun och bildande av en ny Siikalatva kommun
467/2008
Statsrådets beslut om upplösande av Houtskärs kommun, Iniö kommun, Korpo kommun, Nagu kommun och Pargas stad och bildande av en ny Väståbolands stad
466/2008
Statsrådets beslut om anslutning av Sammatti kommun till Lojo stad
465/2008
Statsrådets beslut om anslutning av Savonranta kommun till Nyslotts stad och om överföring av vissa områden i Enonkoski kommun till Nyslotts stad
464/2008
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården
463/2008
Lag om ändring av lagen om besvärsnämnden för social trygghet
462/2008
Lag om upphävande av 14 § 2 mom. i veterinärvårdslagen
461/2008
Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner
460/2008
Arbets- och näringsministeriets arbetsordning
459/2008
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Moldavien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
458/2008
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om Finlands deltagande i Europeiska försvarsbyråns projekt för en mjukvarudefinierad radio (ESSOR) som administreras av Organisationen för gemensamt försvarsmaterielsamarbete i Europa (OCCAR)
457/2008
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
456/2008
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter
455/2008
Statsrådets förordning om Försörjningsberedskapscentralen
454/2008
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om järnvägssystemets säkerhet och driftskompatibilitet
453/2008
Statsrådets förordning om sättande i kraft av det interna avtalet om ändring av det interna avtalet om åtgärder och förfaranden för genomförande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, åandra sidan, och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
452/2008
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om inkomst som skall beaktas vid fastställande av arbetslöshetsförmån
451/2008
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i bilagan till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.