Ursprungliga författningar: 2008

550/2008
Arbetsordning för utrikesministeriet
549/2008
Finansministeriets förordning om ändring av förordningen om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag
548/2008
Statsrådets förordning om kontroll av narkotika
547/2008
Statsrådets förordning om ändring av 2 kap. i bokföringsförordningen
546/2008
Undervisningsministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för undervisningsministeriet
545/2008
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i statsrådets förordning om undervisningsministeriet
544/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kött och bearbetade produkter av kött som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen
543/2008
Statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika
542/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om de kostnader per enhet för en byggnad vilka utgör strukturstödet för gårdsbruksverksamhet
541/2008
Inrikesministeriets förordning om förebyggande av storolyckor orsakade av farliga ämnen
540/2008
Justitieministeriets förordning om förläggningskommunerna för de statliga rättshjälpsbyråerna samt deras filialbyråer och filialmottagningar
539/2008
Statsrådets beslut om målen med försörjningsberedskapen
538/2008
Skatteförvaltningens beslut om slutförande av 2008 års fastighetsbeskattning
537/2008
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav på skydd för växters sundhet vid import och export av växtprodukter
536/2008
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav på skydd för växters sundhet vid marknadsföring av växtprodukter
535/2008
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder i syfte att utrota skadegörare och att hindra spridningen av dem
534/2008
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om gränsövergångsställen och fördelningen av gränskontrolluppgifter vid dem
533/2008
Statsrådets förordning om de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som är förhandsröstningsställen vid kommunalvalet år 2008 och om förhandsröstningsstället i landskapet Åland vid kommunalvalet
532/2008
Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare
531/2008
Lag om ändring av lagen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier
530/2008
Lag om ändring av 34 § i inkomstskattelagen
529/2008
Lag om ändring av 9 § i handelsregisterlagen
528/2008
Lag om ändring av 11 c § i lagen om konkurrensbegränsningar
527/2008
Lag om ändring av 1 § i lagen om införande av aktiebolagslagen
526/2008
Lag om försäkringsklasser
525/2008
Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag
524/2008
Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
523/2008
Lag om koncessionsavgift för arbetspensionsförsäkringsbolag
522/2008
Lag om införande av försäkringsbolagslagen
521/2008
Försäkringsbolagslag
520/2008
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om foder för särskilda näringsbehov
519/2008
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om skadliga ämnen, produkter och organismer i foder
518/2008
Statsrådets förordning om televisionsavgifter
517/2008
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Vitryssland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
516/2008
Lag om ändring av utlänningslagen
515/2008
Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet för Mika Waltari
514/2008
Statsrådets förordning om ändring av kemikalieförordningen
513/2008
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringen av konventionen om fysiskt skydd av kärnämne
512/2008
Lag om upphävande av 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av personuppgiftslagen
511/2008
Lag om ändring av lagen om integritetsskydd i arbetslivet
510/2008
Lag om ändring av 14 § i lagen om högsta förvaltningsdomstolen
509/2008
Lag om ändring av 19 och 30 § i kreditupplysningslagen
508/2008
Lag om ändring av 29 b § i lagen om värdeandelssystemet
507/2008
Lag om ändring av 144 § i lagen om placeringsfonder
506/2008
Lag om ändring av 69 § i lagen om värdepappersföretag
505/2008
Lag om ändring av 145 § i kreditinstitutslagen
504/2008
Lag om ändring av 18 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
503/2008
Lag om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism
502/2008
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansieringsstöd för renhushållning och naturnäringar
501/2008
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Indonesien om främjande av och skydd för investeringar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.