Ursprungliga författningar: 2008

600/2008
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Mongoliet om främjande och skydd av investeringar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
599/2008
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen
598/2008
Skatteförvaltningens beslut om slutförande av beskattningen av andra skattskyldiga än samfund och samfällda förmåner för skatteår 2007
597/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillåtna handelsbeteckningar på fiskeri- och vattenbruksprodukter
596/2008
Inrikesministeriets förordning on ändring av inrikesministeriets arbetsordning
595/2008
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om foder för särskilda näringsbehov
594/2008
Finansministeriets beslut om ändring av 1 § i finansministeriets beslut om samordnad upphandling inom statsförvaltningen
593/2008
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om utjämning av räntan för offentligt understödda krediter
592/2008
Statsrådets förordning om statsunderstöd för innovationer inom skeppsbyggnad
591/2008
Statsrådets förordning om delegationen för samhälls- och företagsansvar
590/2008
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om kosmetiska produkter
589/2008
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet
588/2008
Lag om ändring av lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare
587/2008
Lag om ändring av lagen om införande av lagen om pension för företagare
586/2008
Lag om ändring av folkpensionslagen
585/2008
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
584/2008
Lag om ändring av 1 § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet
583/2008
Lag om vissa underhållsbidrags bindande vid levnadskostnaderna
582/2008
Lag om ändring av lagen om underhåll för barn
581/2008
Lag om ändring av socialvårdslagen
580/2008
Lag om underhållsstöd
579/2008
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Östafrikanska gemenskapen om finskt stöd till Östafrikanska gemenskapens partnerskapsfond och om samarbetet i det regionala programmet för arbetshälsa och säkerhet i arbetet
578/2008
Lag om ändring av 2 a kap. i strafflagen
577/2008
Lag om ändring av 6 § i lagen om statliga rättshjälpsbyråer
576/2008
Lag om ändring av 8 § i lagen om förmyndarverksamhet
575/2008
Lag om ordnande av intressebevakningstjänster i förmyndarverksamheten
574/2008
Lag om ändring av 4 och 5 a § lagen om registrerat partnerskap
573/2008
Lag om ändring av 17 § i tingsrättslagen
572/2008
Lag om ändring av äktenskapslagen
571/2008
Lag om vigselrätt
570/2008
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets arbetsordning
569/2008
Lag om ändring av 5 § i lagen om advokater
568/2008
Lag om ändring av 4 § i lagen om indrivning av fordringar
567/2008
Lag om ändring av 4 § i lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler
566/2008
Lag om ändring av 22 § i lagen om försäkringsförmedling
565/2008
Lag om ändring av 31 kap. 1 § i försäkringsbolagslagen
564/2008
Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen
563/2008
Lag om ändring av 125 § i kreditinstitutslagen
562/2008
Lag om ändring av lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet
561/2008
Lag om ändring av 2 kap. i konsumentskyddslagen
560/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av handels- och industriministeriets beslut om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter och om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samti spannmål
559/2008
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av trafikministeriets beslut om tillämpning av körkortsförordningen
558/2008
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av i ikraftträdandebestämmelsen i kommunikationsministeriets förordning om ändring av trafikministeriets beslut om tillämpning av körkortsförordningen
557/2008
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om anteckningar på körkort
556/2008
Statsrådets förordning om ändring av körkortsförordningen
555/2008
Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i statsrådets förordning om ändring av 19 och 26 § körkortsförordningen
554/2008
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare
553/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om lämnande av uppgifter om kemikalier
552/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter torsk med fartyg vars längd är över 20 meter och som seglar under finsk flagg eller är registrerade i Finland
551/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om det medelrotpris per kubikmeter virke som skall användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.