Ursprungliga författningar: 2008

650/2008
Statsrådets förordning om ändring av 3 § statsrådets förordning om ersättning för skador som kungsörnar orsakar renhushållningen
649/2008
Statsrådets förordning om styrning av investeringsstödet för gårdsbruk 2009
648/2008
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om investeringsstöd för gårdsbruk och om startstöd till unga jordbrukare
647/2008
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kvalitetskrav och maximikostnader för stödberättigad åkerdränering
646/2008
Inrikesministeriets förordning om behandlingen av personer i förvar hos polisen
645/2008
Statsrådets förordning om behandlingen av personer i förvar hos polisen
644/2008
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
643/2008
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter
642/2008
Riksdagens beslut om statsgaranti i samband med utbetalning av depositioner vid Kaupthing Banks filial i Finland
641/2008
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om skydd för växters sundhet
640/2008
Miljöministeriets förordning om ändring av miljöministeriets arbetsordning
639/2008
Statsrådets förordning om ändring av 21 § i statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet
638/2008
Statsrådets förordning om understöd för utveckling av kvalitetssystem för livsmedelsekonomi
637/2008
Justitieministeriets förordning om rättshjälpsbyråernas intressebevakningsområden
636/2008
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för 1808-09 års krig och Finlands autonomi
635/2008
Statsrådets förordning om ändring av bilaga 1 av statsrådets förordning om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i fordon
634/2008
Skatteförvaltningens arbetsordning
633/2008
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen
632/2008
Statsrådets förordning om upphävande av 1 § 5 punkten i förordningen om tjänster som alltid besätts för viss tid
631/2008
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen mellan Finland och Organisationen för gemensamt försvarsmaterielsamarbete i Europa (OCCAR) om skyddande av säkerhetsklassificerad information med anknytning till OCCARs ESSOR-program
630/2008
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista för växtsorter
629/2008
Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets arbetsordning
628/2008
Försvarsministeriets förordning om ändring av 7 § i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen
627/2008
Finansministeriets förordning om betalning av förskottsåterbäringar för skatteår 2007
626/2008
Statsrådets förordning om ändring av 19 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2008
625/2008
Republikens presidents förordning om skötseln i landskapet Åland av vissa förvaltningsuppgifter som gäller pensioner
624/2008
Finansministeriets förordning om ändring av förordningen om avgifterna för registerförvaltningens prestationer
623/2008
Finansministeriets förordning om behöriga myndigheter för de uppgifter som avses i lagen om vigselrätt
622/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkning av gränserna för skadeförsäkringsbolagens korrigerade solvenskapital och av utjämningsbeloppet och gränserna för detta samt om grunderna för beräkningen
621/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetsplan för försäkringsbolag
620/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om underrättelse till myndigheter om och registrering av beslut att överlåta och pantsätta försäkringsbolags egendom och att betala en försäkrings återköpsvärde
619/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Försäkringsinspektionens avgiftsbelagda prestationer
618/2008
Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om ändring av 1 § i justitieministeriets förordning om tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser
617/2008
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stödjande av projektverksamhet på landsbygden
616/2008
Statsrådets förordning om förhindrande och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism
615/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om antecknande av finansiella instrument, förvaltningsfastigheter och biologiska tillgångar i försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut
614/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut
613/2008
Statsrådets förordning om ändring av äktenskapsförordningen
612/2008
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om främmande ämnen i animaliska livsmedel
611/2008
Justitieministeriets beslut om fastställande av formuläret för blanketten för anmälan om kandidaters valfinansiering vid kommunalvalet 2008
610/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximiräntesatser som ska tillämpas vid beräkning av ansvarsskulden i livförsäkringsbolag och skadeförsäkringsbolag
609/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkning av de kapitalkrav som hänför sig till den proaktiva tillsynen över livförsäkringsbolag
608/2008
Statsrådets förordning om skärgårdskommuner och de skärgårdsdelar i andra kommuner på vilka bestämmelserna om skärgårdskommuner tillämpas
607/2008
Statsrådets förordning om understöd för bioenergiproduktion
606/2008
Statsrådets förordning om understöd för utveckling av marknadsföring och produktion av jordbruksprodukter
605/2008
Statsrådets förordning om de genomsnittliga priser per enhet för undervisnings- och biblioteksväsendet som läggs till grund för statsfinansieringen 2009
604/2008
Lag om ändring av 3 § i lagen om anmälan av kandidaters valfinansiering
603/2008
Statsrådets förordning om fogande av en ny 42 a § till patentförordningen
602/2008
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i förordningen om minoritetsombudsmannen
601/2008
Statsrådets förordning om otillbörligt förfarande från konsumentsynpunkt vid marknadsföring och i kundrelationer

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.