Ursprungliga författningar: 2008

700/2008
Lag om ändring av lagen om nyttighetsmodellrätt
699/2008
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa externa maximala inkomster enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
698/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättningar för översvämningsskador och grunder för värdering
697/2008
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om nordligt stöd 2008
696/2008
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2008
695/2008
Statsrådets förordning om transportbidrag för mjölk år 2008
694/2008
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2008
693/2008
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i förordningen om verkställighet i Europeiska unionen av frysningsbeslut av egendom eller bevismaterial
692/2008
Statsrådets förordning om det nationella genomförandet av bestämmelserna i rambeslutet om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om förverkande och om tillämpning av rambeslutet
691/2008
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om lönestatistiknämnden för skogsbranschen
690/2008
Lag om ändring av 7 § i lagen om likabehandling
689/2008
Lag om ändring av 7 kap. 3 § och 8 kap. 3 § i kyrkolagen
688/2008
Lag om ändring av 33 och 35 a § i bilskattelagen
687/2008
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar av bilaga III till 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö
686/2008
Lag om ändring av sjölagen
685/2008
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 2001 års internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom bunkerolja
684/2008
Justitieministeriets förordning om ändring av förordningen om grunderna för bedömning av en gäldenärs betalningsförmåga vid skuldsanering för privatpersoner
683/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om särskilda tillstånd för torskfiske år 2009
682/2008
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om enheter inom Skatteförvaltningen
681/2008
Lag om ändring av miljöskyddslagen
680/2008
Lag om ändring av lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund
679/2008
Lag om ändring av 2 § i lagen om minoritetsombudsmannen och diskrimineringsnämnden
678/2008
Lag om ändring av 50 § i lagen om försvarsmakten
677/2008
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Bulgarien om ömsesidigt skydd och utbyte av säkerhetsklassificerad information
676/2008
Statsrådets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
675/2008
Statsrådets förordning om Institutet för hälsa och välfärd
674/2008
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av konventionen om begränsning av statslöshet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
673/2008
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av den europeiska konventionen om medborgarskap och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
672/2008
Lag om ändring av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda
671/2008
Lag om ändring av lagen om tillsyn över privat socialservice
670/2008
Lag om ändring av socialvårdslagen
669/2008
Lag om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
668/2008
Lag om Institutet för hälsa och välfärd
667/2008
Finansministeriets förordning om grunderna för återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner
666/2008
Finansministeriets förordning om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader
665/2008
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Moldavien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
664/2008
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Mauritius om främjande och skydd av investeringar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
663/2008
Lag om ändring av 26 a § i upphovsrättslagen
662/2008
Lag om undersökning kring vissa händelser som ledde till dödsfall
661/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av det indextal som avses i 15 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare
660/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av det arbetspensionsindex som avses i 98 § i lagen om pension för arbetstagare
659/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för arbetstagare
658/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om godtagbara enhetskostnader för bygginvesteringar
657/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillämpning av byggbestämmelser och rekommendationer för byggande som stöds
656/2008
Undervisningsministeriets förordning om ändring av 2 § 1 mom. i undervisningsministeriets förordning om studentexamensnämndens avgiftsbelagda prestationer
655/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för klassificering samt märkning av kemikalier
654/2008
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av 2 och 3 § i arbets- och näringsministeriets förordning om Centralhandelskammarens revisionsnämnds och handelskamrarnas revisionsutskotts avgiftsbelagda prestationer
653/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om inledandet av ansökan om finansieringsstöd för renhushållning och naturnäringar
652/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om verkställighet av lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
651/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av finansieringsstödet för renhushållning och naturnäringar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.