Ursprungliga författningar: 2008

1150/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, ansvar eller försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1149/2008
Arbets- och näringsministeriets förordning om pendlingsregioner
1148/2008
Kommunikationsministeriets förordning om upphävande av kommunikationsministeriets förordning om Havsforskningsinstitutets avgiftsbelagda prestationer
1147/2008
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 13 och 17 § i kommunikationsministeriets arbetsordning
1146/2008
Statsrådets förordning om Tekes ― utvecklingscentralen för teknologi och innovationer
1145/2008
Statsrådets förordning om upphävande av vissa bestämmelser i veterinärvårdsförordningen
1144/2008
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om förvaltningen av straffverkställighet
1143/2008
Statsrådets förordning om ändring av 20 § i reglementet för statsrådet
1142/2008
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet om ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
1141/2008
Lag om ändring av lagen om statens specialfinansieringsbolag
1140/2008
Lag om ändring av 8 § i lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet
1139/2008
Lag om ändring av 10 § i lagen om statliga exportgarantier
1138/2008
Lag om ändring av lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter
1137/2008
Lag om ändring av livsmedelslagen
1136/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter för sjukvårdsdistriktets etiska kommittés och ETENEs medicinska forskningsetiska sektions utlåtanden samt om ersättningar till den som är föremål för forskning
1135/2008
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för lantbruksföretagare
1134/2008
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Folkpensionsanstalten
1133/2008
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård
1132/2008
Statsrådets förordning om ändring av 4 kap. 1 och 2 § i statsrådets förordning om verkställighet av sjukförsäkringslagen
1131/2008
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om betalning av förmåner och av statens andel enligt folkpensionslagen
1130/2008
Statsrådets förordning om ändring av markanvändnings- och byggförordningen
1129/2008
Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen
1128/2008
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsränta
1127/2008
Social- och hälsovårdministeriets förordning om läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer
1126/2008
Försvarsministeriets förordning om förbindelsetider och förbindelseersättningar
1125/2008
Försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i lagen om Försvarshögskolan
1124/2008
Statsrådets förordning om Försvarshögskolan
1123/2008
Lag om ändring av 2 § i lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför
1122/2008
Lag om ändring av 3 § i lagen om studiestöd
1121/2008
Lag om Försvarshögskolan
1120/2008
Skatteförvaltningens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar
1119/2008
Arbets- och näringsministeriets förordning om Energimarknadsverkets avgiftsbelagda prestationer
1118/2008
Statsrådets förordning om Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO
1117/2008
Statsrådets förordning om ändring av 6 och 8 § i gymnasieförordningen
1116/2008
Lag om ändring av gymnasielagen
1115/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om anslag som av statsmedel betalas år 2009 för kostnaderna för utbildningen av specialister inom företagshälsovården
1114/2008
Statsrådets förordning om obligatorisk lagring av läkemedel
1113/2008
Arbets- och näringsministeriets förordning om givande av arbetskraftspolitiskt utlåtande och om uppgifter som ska antecknas i utlåtandet
1112/2008
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av offentlig arbetskraftsservice
1111/2008
Statsrådets förordning om arbetskraftspolitiska förutsättningar för arbetslöshetsförmåner
1110/2008
Statsrådets förordning om upphävande av 6 § i statsrådets förordning om minoritetsombudsmannen
1109/2008
Lag om ändring av lagen om minoritetsombudsmannen och diskrimineringsnämnden
1108/2008
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid centralkommissionen för konst och vid de regionala konstkommissionerna
1107/2008
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om smittsamma sjukdomar
1106/2008
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av folkhälsolagen
1105/2008
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av socialvårdslagen
1104/2008
Lag om ändring av 4 och 5 § i lagen om införande av lagen om sjömanspensioner
1103/2008
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
1102/2008
Lag om ändring av 10 och 11 § i lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare
1101/2008
Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.