1152/2008

Given i Helsingfors den 30 december 2008

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i förordningen om fritt bildningsarbete

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

fogas till 2 § i förordningen av den 6 november 1998 om fritt bildningsarbete (805/1998), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i förordning 1201/2005, ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., som följer:

2 §
Beräkning av prestationer vid folkhögskolor och idrottsutbildningscentrer

Till distans- och flerformsundervisningen vid folkhögskolor och riksomfattande idrottsutbildningscentrer, som grundar sig på läroanstaltens verksamhetsplan, hör en eller flera perioder av närundervisning om minst 15 timmar var. När de studerandeveckor och de studerandedygn som ligger till grund för statsandelen beräknas, ska man beakta 60 procent av de studerandeveckor enligt 1 mom. och de studerandedygn enligt 3 mom. som ingår i distansstudieperioderna, vilka ersätter närundervisning vid en folkhögskola eller ett riksomfattande idrottsutbildningscenter och grundar sig på verksamhetsplanen.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 2008

Undervisningsminister
Henna Virkkunen

Regeringsråd
Marja-Riitta Pönkä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.