1147/2008

Given i Helsingfors den 30 december 2008

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 13 och 17 § i kommunikationsministeriets arbetsordning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets arbetsordning av den 3 maj 2007 (627/2007) 13 och 17 §, av dem 13 § sådan den lyder i förordning 292/2008, som följer:

13 §
Allmänna avdelningens uppgifter

Till allmänna avdelningens ansvarsområde hör ärenden som gäller

1) planering på lång sikt inom förvaltningsområdet, verksamhets- och ekonomiplanering, organisering och utveckling av resultatstyrningen, uppgörande av budgetförslaget och andra finansieringsfrågor samt system för uppföljning av verksamheten och ekonomin och andra ekonomi- och statistikfrågor,

2) ministeriets interna budgetering, uppställande av resultatmål, betalningsrörelse, bokföring och bokslut samt andra uppgifter som ministeriet har i egenskap av räkenskapsverk,

3) stödjande av ministeriets ledning och avdelningar i deras internationella verksamhet samt allmänna och tväradministrativa internationella uppgifter i samarbete med avdelningarna,

4) samordning av den forskning som bedrivs inom ministeriets förvaltningsområde,

5) forskning kring och observation av atmosfären, vädertjänst samt fysikalisk havsforskning och uppföljning av den,

6) resultatorienterad styrning av de forskningsinstitut som hör till ministeriets förvaltningsområde,

7) utveckling av förvaltningen och andra rättsliga och allmänna administrativa uppgifter, om ärendet inte hör till någon annan avdelning eller enhet,

8) ministeriets förvaltning och personalförvaltning, verksamhets- och ledningssystem och utveckling av dem,

9) ministeriets dataadministration och informationstjänst,

10) utveckling av förvaltningsområdets dataadministration till den del ärendena ingår i ministeriets uppgifter,

11) översättning,

12) affärsmässig utveckling av ministeriets förvaltningsområde,

13) styrning av affärsverken inom ministeriets förvaltningsområde,

14) ministeriets ämbetsverkstjänster,

15) ministeriets interna beredskap och säkerhet,

16) utveckling av beredskap och säkerhet vid ämbetsverken och inrättningarna inom ministeriets förvaltningsområde, om uppgiften inte hör till någon annan avdelning,

17) ministeriets och förvaltningsområdets ämbetsverks och inrättningars deltagande i internationell krishantering.

17 §
Förvaltnings- och utvecklingstjänsten

Förvaltnings- och utvecklingstjänsten stöder och biträder ministeriets ledning och avdelningar i förvaltnings-, personal- och forskningsärenden och svarar för organiseringen av ministeriets interna dataadministration.

Förvaltnings- och utvecklingstjänsten har dessutom hand om ärenden som gäller

1) personalens rättsliga ställning och personalpolitik samt systemen för medbestämmande,

2) anställningsvillkor och löneräkning,

3) utveckling av kompetens och ledarskap,

4) arbetarskydd och företagshälsovård,

5) sekreterartjänster för ministeriets ledning,

6) översättning,

7) organisering och utveckling av ministeriets datainfrastruktur och stödtjänster i anslutning därtill,

8) ministeriets datasystem och datateknik samt informationstjänster,

9) dokumentförvaltning och arkivfunktion,

10) informationssäkerheten i ministeriets dataadministration,

11) koordinering av förvaltningsområdets dataadministration i enlighet med målen för styrningen av den centraliserade dataadministrationen inom statsförvaltningen,

12) samarbetet inom statsrådet och inom ministeriets förvaltningsområde när det gäller dataadministration och informationstjänster,

13) allmän forskning inom ministeriets förvaltningsområde,

14) utarbetning av förslag till ministeriets forskningsprogram utifrån de framställningar som avdelningarna gjort upp för sina ansvarsområden,

15) resultatorienterad styrning av Meteorologiska institutet,

16) andra frågor som hör till ministeriet, om de inte hör till någon annan avdelning eller enhet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Helsingfors den 30 december 2008

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Avdelningschef, överdirektör
Pekka Plathan

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.