1144/2008

Given i Helsingfors den 30 december 2008

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om förvaltningen av straffverkställighet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 26 januari 2006 om förvaltningen av straffverkställighet (84/2006) 7 §, 16 § 1 mom. samt 23 och 24 § samt

fogas till förordningen en ny 28 a § som följer:

7 §
Tillsättande av tjänster och beviljande av tjänstledighet

Generaldirektören för Fångvårdsväsendet utnämns av statsrådet. Justitieministeriet utnämner överdirektören för Kriminalvårdsväsendet och de tjänstemän som i Brottspåföljdsverkets arbetsordning förordnats till vikarier för generaldirektören eller överdirektören.

Generaldirektören för Fångvårdsväsendet utnämner andra än i 1 mom. nämnda tjänstemän vid Brottspåföljdsverket samt anställer personal i arbetsavtalsförhållande och personal med befattningen som bisyssla.

Brottspåföljdsverkets tjänstemän beviljas tjänstledighet av generaldirektören. Bestämmelser om beviljande av tjänstledighet för generaldirektören finns i 21 § i statstjänstemannaförordningen (971/1994).

16 §
Utnämnande myndighet

Brottspåföljdsverket utnämner direktörerna och de biträdande direktörerna för Kriminalvårdsväsendets distriktsbyråer.


4 kap

Fångvårdsväsendets regionfängelser

23 §
Personal

Vid ett regionfängelse finns tjänster som direktör för regionfängelset, direktör för en placeringsenhet och direktör för ett fängelse samt andra tjänster och personal i arbetsavtalsförhållande. Brottspåföljdsverket beslutar om inrättande, överföring, indragning och ändring av tjänsterna som direktör för en placeringsenhet och direktör för ett fängelse. Om inrättande, överföring, indragning och ändring av andra tjänster i regionfängelset beslutar direktören för regionfängelset. Vid inrättande, överföring, indragning eller ändring av en prästtjänst vid Fångvårdsväsendet ska direktören för regionfängelset inhämta det behöriga domkapitlets utlåtande i saken. Brottspåföljdsverket beslutar om inrättande, överföring, indragning och ändring av tjänster mellan regionfängelserna. Beslutet fattas av Brottspåföljdsverket också när uppgifterna som hör till tjänsten gäller hela Fångvårdsväsendet.

24 §
Tjänstemän som utövar beslutanderätt enligt 1 kap. 8 § i fängelselagen

Tjänstemän som avses i 1 kap. 8 § 1 mom. 4–8 punkten i fängelselagen (767/2005) är

1) verkställighetschefen i egenskap av verkställighetsansvarig,

2) biträdande direktören i egenskap av sysselsättningssansvarig och den tjänsteman som enligt arbetsordningen är vikarie för fängelsets direktör,

3) biträdande direktören i egenskap av säkerhetsansvarig och den tjänsteman som enligt arbetsordningen är vikarie för fängelsets direktör,

4) fångvårdschefen i egenskap av tjänsteman i chefsuppgifter inom styrning eller övervakning,

5) specialhandledare, handledare, arbetsledare och väktare i egenskap av tjänstemän i styrnings- och övervakningsuppgifter.

28 a §
Varning och ombildning av ett tjänsteförhållande till tjänsteförhållande på deltid

Beslut om skriftlig varning till den som innehar en tjänst vid ett regionfängelse och ombildning av ett tjänsteförhållande vid ettregionfängelse till tjänsteförhållande på deltid fattas av den utnämnande myndigheten.


Denna forordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Helsingfors den 30 december 2008

Minister
Liisa Hyssälä

Regeringsrådet
Leena Kuusama

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.