1141/2008

Given i Helsingfors den 30 december 2008

Lag om ändring av lagen om statens specialfinansieringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 18 juni 1998 om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) 2 § 1 mom., 4 § 4 mom. och 8 a §, sådana de lyder, 2 § 1 mom. i lag 1239/2004, 4 § 4 mom. i lag 987/2006 och 8 a § i lag 992/2005, som följer:

2 §
Uppgifter

Bolaget bedriver finansieringsverksamhet genom att ge och administrera krediter, garantier, borgen och andra ansvarsförbindelser samt genom att skaffa medel för exportfinansiering och genom att göra kapitalplaceringar. Bolaget utför också undersökningar och utredningar som anknyter till finansieringen av företag samt bedriver verksamhet för utveckling av företag samt tillhandahåller tjänster och rådgivning.


4 §
Ekonomiska verksamhetsprinciper

Bolagets balansräkning omfattar en fond för exportgaranti- och specialborgensverksamhet och en fond för inhemsk verksamhet. Den årliga vinsten av exportgaranti- och specialborgensverksamheten samt av anskaffningen av medel för finansiering av export överförs till fonden för exportgaranti- och specialborgensverksamhet och den årliga vinsten av den inhemska verksamheten och den därtill hörande anskaffningen av medel till fonden för inhemsk verksamhet. Fonden för exportgaranti- och specialborgensverksamhet får endast användas till att täcka förlust av den exportgaranti- och specialborgensverksamhet som avses i 4 § i lagen om statsgarantifonden samt till att täcka förlust av anskaffningen av medel för finansiering av export och fonden för inhemsk verksamhet endast till att täcka förlust av inhemsk verksamhet och den därtill hörande anskaffningen av medel. I balansräkningen tas fonderna upp i det fria egna kapitalet.

8 a §
Borgen för bolagets lån

Statsrådet har rätt att utan krav på motsäkerheter men annars på de villkor det bestämmer ställa statlig proprieborgen som säkerhet för inhemska och utländska lån som bolaget upptar för egna och Finlands Exportkredit Ab:s behov samt för ränte- och valutaväxlingsavtal som anknyter till lånen och för att låne- och avtalsvillkoren uppfylls. I detta syfte får det utestående lånekapitalet och det nominella beloppet av ränte- och valutaväxlingsavtalen samtidigt uppgå till sammanlagt högst 3,1 miljarder euro. Motvärdet av andra lån än lån i euro beräknas enligt den gällande kurs på euron som Europeiska centralbanken publicerar vid den tidpunkt när borgen ställs.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 210/2008
EkUB 28/2008
RSv 212/2008

Helsingfors den 30 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.