1138/2008

Given i Helsingfors den 30 december 2008

Lag om ändring av lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 20 december 1996 om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter (1137/1996) 1 § 1 mom., sådant det lyder i lag 946/2005, och

fogas till lagen en ny 1 a § som följer:

1 §

Arbets- och näringsministeriet har rätt att på de villkor ministeriet bestämmer ge ett bolag för utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter, nedan ränteutjämningsbolaget, förbindelser om att ränteutjämningsbolaget med kreditinstitut och finansiella institut kan ingå ränteutjämningsavtal som gäller offentligt understödda export- och fartygskrediter till ett kapitalvärde av högst 6 000 miljoner euro 1997―2010.


1 a §

När Finlands Exportkredit Ab refinansierar sådana ränteutjämningskrediter som ett kreditinstitut eller finansiellt institut arrangerar, kan ränteutjämningsavtal enligt denna lag ingås genom beslut av Finlands Exportkredit Ab. Det kreditinstitut och finansiella institut som ingått samarbetsavtal med Finlands Exportkredit Ab arrangerar då export- och fartygskrediten och administrerar krediten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 208/2008
EkUB 26/2008
RSv 209/2008

Helsingfors den 30 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.