1134/2008

Given i Helsingfors den 30 december 2008

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Folkpensionsanstalten

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

fogas till statsrådets förordning av den 29 november 2001 om Folkpensionsanstalten (1137/2001) nya 2 a, 2 b och 2 c § som följer:

2 a §
Beräkning av verksamhetskostnaderna för följande år

Folkpensionsanstalten ska årligen senast den 15 maj lämna social- och hälsovårdsministeriet en beräkning av verksamhetskostnaderna för allmänna fonden för social trygghet under det följande året. Beräkningen ska justeras, om dess grunder förändras väsentligt.

2 b §
Betalning av statens andel

Social- och hälsovårdsministeriet ska den första vardagen i varje månad till Folkpensionsanstaltens allmänna fond för social trygghet betala det förskott på statens andel som avses i 12 f § i lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001).

2 c §
Fastställande av de slutliga verksamhetskostnaderna

Folkpensionsanstalten ska årligen i samband med bokslutet fastställa verksamhetskostnaderna för allmänna fonden för social trygghet. Skillnaden mellan de fastställda verksamhetskostnaderna och de förskott som staten betalat beaktas i förskottet för den andra kalendermånaden efter fastställandet av bokslutet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 2008

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Äldre regeringssekreterare
Juha Rossi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.