1130/2008

Given i Helsingfors den 30 december 2008

Statsrådets förordning om ändring av markanvändnings- och byggförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i markanvändnings- och byggförordningen av den 10 september 1999 (895/1999) 19 § 3 mom. och 29 § 1 mom.,

fogas till 29 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom. samt

upphävs 87 § som följer:

19 §
Offentligt framläggande av planförslag

Om generalplanen utarbetas på det sätt som avses i 44 § 2 mom. eller 72 § 1 och 2 mom. i markanvändnings- och bygglagen så att den styr byggandet, ska framläggandet av förslaget till generalplan skriftligen meddelas sådana ägare och av kommunen kända innehavare av mark inom generalplaneområdet som har sin hemkommun på en annan, i befolkningsdatasystemet antecknad ort eller vars adress kommunen i övrigt har kännedom om. Meddelandet får sändas som vanligt brev. Ett meddelande behöver dock inte sändas om personen i fråga har godkänt förslaget till generalplan. Personen anses ha fått del av meddelandet om det har postats senast en vecka före framläggandet.


29 §
Uppgifter om detaljplanerna och deras aktualitet

Kommunen ska ha en karta eller en kartsammanställning eller en informationstjänst, varav framgår kommunens hela detaljplan sådan den är i kraft. På denna uppdaterade karta eller i denna uppdaterade informationstjänst ska gatunamn, namn på andraallmänna områden och kommundelars eller kvarters nummer utmärkas så som dessa genom separat beslut av kommunen enligt 55 § 4 mom. i markanvändnings- och bygglagen är.

När kommunen ger ett utdrag ur eller annan kopia av gällande detaljplan ska av utdraget ellerkopian framgå de gatunamn, andra namn på allmänna områden eller kommundelars eller kvarters nummer inom området som ändrats genom separat beslut av kommunen.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Helsingfors den 30 december 2008

Bostadsminister
Jan Vapaavuori

Byggnadsråd
Matti Vatilo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.