1115/2008

Given i Helsingfors den 30 december 2008

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om anslag som av statsmedel betalas år 2009 för kostnaderna för utbildningen av specialister inom företagshälsovården

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 3 a § 4 mom. och 3 b § 3 mom. i lagen av den 24 februari 1978 om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (159/1978), sådana de lyder i lag 1350/2004:

1 §
Anslag för utbildning av specialister inom företagshälsovården

Beloppet av den ersättning som betalas för en specialläkarexamen inom företagshälsovård och som avses i 3 a § 2 mom. i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (159/1978), nedan finansieringslagen, är 63 860 euro.

2 §
Fördelningen av anslaget mellan universiteten

Av det anslag som arbetshälsoinstitutet fått med stöd av 3 a § 1 mom. i finansieringslagen kan institutet till universiteten i Helsingfors, Kuopio, Tammerfors, Uleåborg och Åbo för den utbildning av specialister inom företagshälsovården som de tillhandahåller betala ersättning enligt paragrafens 4 mom. uppgående till högst 81 000 euro per universitet för avlöningskostnader och andra kostnader för tjänster för kliniska lärare inom företagshälsovården. Dessutom betalas till nämnda universitet sammanlagt högst 190 000 euro för andra kostnader för utbildningen av specialister.

Arbetshälsoinstitutet betalar ersättningen efter att av universiteten har fått en skriftlig redogörelse för de lönekostnader och andra kostnader som tjänsterna föranleder samt om de andra kostnader som utbildningen av specialister föranleder.

Arbetshälsoinstitutet kan dessutom av det i 1 mom. avsedda anslaget betala ersättning om sammanlagt 295 000 euro till de universitet som nämns i momentet för kostnader föranledda av det av Helsingfors universitet samordnade och för universiteten gemensamma virtuella universitetet, för att användas till utbildningen av specialister inom företagshälsovården samt för utvecklandet och den riksomfattande samordningen av denna utbildning. Arbetshälsoinstitutet kan betala ersättningen till universiteten efter att institutet av Helsingfors universitet har fått en skriftlig redogörelse för det virtuella universitetsprojektet som hänför sig till utvecklandet av utbildningen av specialister inom företagshälsovården och om kostnaderna för genomförandet av projektet.

Om uppgifterna i de redogörelser som avses i 2 och 3 mom. för ändras, ska universiteten omedelbart underrätta Arbetshälsoinstitutet om detta.

3 §
Fördelningen av anslaget till Arbetshälsoinstitutet

Av det anslag som Arbetshälsoinstitutet fått med stöd av 3 a § 1 mom. finansieringslagen kan det enligt paragrafens 4 mom. använda 1 340 000 euro för kostnader för sådan utbildning av specialister inom företagshälsovården som Arbetshälsoinstitutet själv tillhandahållit, om kostnaderna föranleds av

1) lönekostnader och andra kostnader för två tjänster som specialläkare som utbildar specialister inom företagshälsovården,

2) lönekostnader och andra kostnader för elva specialiseringstjänster för specialister inom företagshälsovården,

3) utarbetandet och underhållet av system som hänför sig till uppföljningen och utvecklandet av utbildningen av specialister inom företagshälsovården samt samordningen och förvaltningen av utbildningen av specialister inom företagshälsovården.

Arbetshälsoinstitutet får inte använda det i 1 mom. avsedda anslaget för de kostnader som institutet får statsandel för i enlighet med 3 § 1 mom. finansieringslagen.

4 §
Fördelningen av anslaget mellan privata hälsovårdsproducenter och arbetsgivares företagshälsovårdscentraler

Arbetshälsoinstitutet kan på ansökan av det anslag som det fått med stöd av 3 a § 1 mom. i finansieringslagen betala ersättning enligt paragrafens 4 mom. till privata hälsovårdsproducenter och arbetsgivares företagshälsovårdscentraler högst 1 500 euro per utbildningsmånad enligt ett utbildningsprogram som universitetet har godkänt och för varje läkare som deltagit i utbildningen. Det sammanlagda antalet utbildningsmånader får uppgå till högst 1 375.

Ersättningen enligt 1 mom. ska fördelas per läkare som deltagit i utbildningen och utbildningsmånad för

1) handledning av läkare som specialiserar sig på företagshälsovård 600 euro,

2) anordnande av annan utbildning av specialister inom företagshälsovården som universitetet har godkänt och för de obligatoriska lönebikostnader som betalas för handledning enligt 1 punkten sammanlagt högst 900 euro.

5 §
Ansökan om ersättningar till privata hälsovårdsproducenter och arbetsgivares företagshälsovårdscentraler

Privata hälsovårdsproducenter och arbetsgivares företagshälsovårdscentraler som utbildar specialister inom företagshälsovården ska skriftligen hos Arbetshälsoinstitutet i efterhand ansöka om sådan ersättning som avses i 4 § senast tre månader efter utgången av respektive halvårsperiod.

För att ansökan ska godkännas förutsätts det att universitetet och utbildningsplatsen har ingått ett skriftligt utbildningsplatsavtal om att de läkare som genomgår utbildningen är verksamma på utbildningsplatsen.

Till ansökan ska fogas en kopia av det utbildningsplatsavtal som avses i 2 mom.

6 §
Utbildningsplatsavtalets innehåll

I ett utbildningsplatsavtal som avses i 5 § 2 mom. ska det

1) nämnas antalet läkare som genomgår utbildning,

2) anges en eller flera utbildare som universitetet godkänt så att utbildaren ska vara specialist inom företagshälsovården eller i fråga om rehabiliteringsinrättningar vid behov en specialist inom ett annat lämpligt specialiseringsområde, vilken godkänts av den som ansvarar för företagshälsovårdens utbildningsprogram och att en och samma utbildare samtidigt kan handleda högst tre läkare per kalendermånad, samt

3) finnas utbildarens förbindelse att ge en läkare som genomgår utbildning individuell handledning två timmar i veckan enligt ett utbildningsprogram som universitetet har godkänt.

7 §
Ändrade uppgifter

Om uppgifterna i en ansökan enligt 5 § avsedd ansökan för ändras, ska den privata hälsovårdsproducenten och arbetsgivarens företagshälsovårdscentral omedelbart underrätta Arbetshälsoinstitutet om detta.

8 §
Redovisning för användningen av anslag

Universiteten ska lämna den i 3 b § 3 mom. i finansieringslagen avsedda redovisningen angående år 2009 skriftligen till Arbetshälsoinstitutet före utgången av mars 2010.

Privata hälsovårdsproducenter och arbetsgivares företagshälsovårdscentraler ska lämna den i 3 b § 3 mom. i finansieringslagen avsedda redovisningen till Arbetshälsoinstitutet i samband med ansökan om ersättning.

Arbetshälsoinstitutet ska lämna i 3 b § 3 mom. i finansieringslagen avsedda redovisningar och sammandrag gällande år 2009 skriftligen till social- och hälsovårdsministeriet före utgången av september 2010.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009 och gäller till och med den 31 december 2009.

Helsingfors den 30 december 2008

Omsorgsminister
Paula Risikko

Konsultativ tjänsteman
Jari Keinänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.