1113/2008

Given i Helsingfors den 30 december 2008

Arbets- och näringsministeriets förordning om givande av arbetskraftspolitiskt utlåtande och om uppgifter som ska antecknas i utlåtandet

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 kap. 4 § 5 mom. i lagen av den 30 december 2002 om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), sådant det lyder i lag 1053/2008:

1 §
Tidsfrist för givande av utlåtande

Arbets- och näringsbyrån ska ge ett arbetskraftspolitiskt utlåtande utan ogrundat dröjsmål, dock inom 30 dagar från det att sökanden har lämnat den utredning som behövs för givandet av utlåtandet eller då tidsfristen för lämnandet av utredningen har gått ut.

2 §
Lämnande av arbetskraftspolitiskt utlåtande

Det arbetskraftspolitiska utlåtandet ges till Folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassan via elektronisk linjeöverföring eller vid behov skriftligen.

3 §
Undanröjande av skydd för yrkesskicklighet

Om arbets- och näringsbyrån ger ett negativt arbetskraftspolitiskt utlåtande i en situation som avses i 2 kap. 13 § 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), ska det av utlåtandet framgå att sökanden informerats om att han eller hon under de tre första arbetslöshetsmånaderna inte kommer att kunna anvisas sådant arbete inom sin pendlingsregion som är lämpligt med beaktande av hans eller hennes yrkesskicklighet.

4 §
Regional rörlighet

Om arbets- och näringsbyrån ger sökanden ett negativt arbetskraftspolitiskt utlåtande i en situation som avses i 2 kap. 14 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, ska det av utlåtandet framgå hur man har utrett att det inom pendlingsregionen uppenbart inte finns tillgång till lämplig arbetskraft för arbetsplatsen.

5 §
Uppgift om arbete med stöd av lönesubvention

I ett arbetskraftspolitiskt utlåtande som ges efter det att arbete med stöd av lönesubvention upphört ska antecknas uppgift om detta. Av utlåtandet ska framgå för hur lång tid lönesubvention har utbetalats och för hur lång tid sådan har utbetalats i form av högsta förhöjda lönesubvention.

6 §
Uppgift om resebidrag

Om det anställningsförhållande för vilket resebidrag beviljats upphör av skäl som beror på arbetstagaren innan sex månader har förflutit från det anställningsförhållandet inleddes, ska det i ett negativt arbetskraftspolitiskt utlåtande antecknas att resebidrag har beviljats.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Genom denna förordning upphävs arbetsministeriets förordning av den 31 december 2002 om givande av arbetskraftspolitiskt utlåtande och om ärenden som antecknas i utlåtandet (1367/2002) jämte ändringar.

Helsingfors den 30 december 2008

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Timo Meling

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.