1112/2008

Given i Helsingfors den 30 december 2008

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av offentlig arbetskraftsservice

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbets- och näringsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 30 december 2002 om verkställighet av offentlig arbetskraftsservice (1347/2002) rubriken för 1 kap. samt

fogas till förordningen en ny 2 a § som följer:

1 kap

Myndighetssamarbete och annat samarbete

2 a §
Samarbete som anknyter till förutseende och hantering av förändringar på arbetsmarknaden

Den sysselsättningskommission om vilken föreskrivs i 11 kap 3 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) har till uppgift att komma överens om åtgärdsmodeller med hjälp av vilka förändringar på arbetsmarknaden kan hanteras. Dessutom behandlar kommissionen frågor som hänför sig till sysselsättningsanslagen, följer hur de mål som uppställts för arbets- och näringsbyrån nås och bedömer verksamhetens effekt och kvalitet.

Till sysselsättningskommissionens ordförande och övriga medlemmar samt till vice ordföranden, suppleanterna, de sakkunniga och sekreteraren betalas det ersättning för resekostnader i enlighet med tjänstekollektivavtalet om ersättande av statstjänstemäns resekostnader och arvode för arbetet i kommissionen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 2008

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Timo Meling

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.