1107/2008

Given i Helsingfors den 30 december 2008

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om smittsamma sjukdomar

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen av den 31 oktober 1986 om smittsamma sjukdomar (786/1986) 9 §, 10 § 3 mom. och 10 a § 2 mom., sådana de lyder i förordning 1383/2003, samt

fogas till förordningen en ny 13 §, i stället för den 13 § som upphävts genom förordning 913/1992, som följer:

9 §

Vaccin får injiceras endast av läkare eller andra yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården med lämplig utbildning för detta under tillsyn av läkare.

10 §

I fråga om hiv-infektion ska göras en anmälan om smittsam sjukdom då sjukdomen konstateras, då sjukdomen når aids-stadiet och då patienten avlider. Läkares anmälan om smittsam sjukdom som gäller hiv-infektion ska innehålla en bedömning av när och hur smittan har uppstått och dödsorsaken samt huruvida den smittade har donerat blod. Institutet för hälsa och välfärd får endast utan personens identifierings uppgifter lämna ut uppgifter om hiv-infektion till den läkare som vid hälsovårdsstationen ansvarar för smittsamma sjukdomar.

10 a §

I det regionala registret över bärare av mikrober som är synnerligen resistenta mot läkemedel ska de uppgifter införas som avses i 23 § 3 mom. och 23 a § 4 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar samt i 10 och 10 b § i denna förordning om bärarna av följande mikrober:

1) Escherichia coli eller Klebsiella pneumoniae med nedsatt känslighet för III generationens kefalosporin (ESBL),

2) Staphylococcus aureus (MRSA) som är resistent mot meticillin/oxacillin,

3) Enterokocker (VRE) som är resistenta mot vankomycin, och

4) Stafylokocker som är resistenta mot vankomycin.

13 §

De smittsamma sjukdomar som enligt 23 c § 2 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar ska anmälas till kommunens veterinärmyndighet är följande:

1) rabies och misstanke om rabies,

2) mjältbrand och misstanke om mjältbrand,

3) brucellos,

4) infektion med Mycobacterium bovis,

5) infektion med Burkholder (Pseudomonas) mallei,

6) psittakos,

7) infektion med EHEC hos en person som kommit i beröring med produktionsdjur i Finland,

8) infektion med salmonella, Q-feber eller leptospiros hos en person som bor eller arbetar på en produktionsdjursgård,

9) trikinos och

10) botulism och misstanke om botulism.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 2008

Omsorgsminister
Paula Risikko

Konsultativ tjänsteman
Jari Keinänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.