1106/2008

Given i Helsingfors den 30 december 2008

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av folkhälsolagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras ikraftträdandebestämmelsen i lagen av den 30 december 2004 om temporär ändring av folkhälsolagen (1429/2004) som följer:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 och gäller till och med den 31 december 2010.

Tidigare uppgifter om hemservice och hemsjukvård kan utan hinder av sekretessbestämmelserna överföras till ett register som innehåller uppgifter om hemvården, om det behövs för ordnandet av tjänsterna.

Utan hinder av 13 b § 3 mom. kan försöket fortsätta till och med den 31 december 2010.

En kommun eller samkommun vars deltagande i försöket har godkänts av social- och hälsovårdsministeriet kan lösgöra sig från försöket efter att skriftligen har underrättat social- och hälsovårdsministeriet om detta.

Om en kommun som deltar i försöket upplöses på grund av en sådan ändring i kommunindelningen som avses i 19 § i kommunindelningslagen (1196/1997), fortsätter försöket i den kommun som bildas som följd av ändringen om den inte skriftligen underrättat ministeriet om att den lösgör sig från försöket.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 188/2008
ShUB 39/2008
RSv 208/2008

Helsingfors den 30 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.